วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

มีวินัย ใจซื่อสัตย์ มัธยัสก์พอเพียง

Sahapanich business technological college

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ