แผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

แผนกวิชาพื้นฐาน คือ วิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ไม่ว่าจะทั้งภาคทฤษฏีหรือภาคปฏิบัติก็ตาม ตลอดจนสามารถนำวิชาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม อีกทั้งยังทำให้ผู้ศึกษา มีแรงกระตุ้นในการคิดและวิเคราะห์ รวมทั้งเกิดการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพยายามแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปจัดเป็นวิชามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเป็นบัณฑิต เนื่องจากเป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลที่ดีต่อภาพรวมขององค์กร วิชาที่เป็นกลุ่มพื้นฐานประกอบไปด้วยรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

88224469_2495475084041106_4556315300047355904_n
87874824_2492695014319113_6105975518039900160_n
109166537_2606904586231488_1706525074335992468_n

อาจารย์แผนก โรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์กฤษณะ  วงศ์อินต๊ะ
Teacher Krisana Wonginta
หัวหน้าแผนกพื้นฐาน 
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน

อาจารย์ธนวรรณ เกตุแก้ว
Teacher Tanawan 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์มารศรี ผาสุข
Teacher Marasri
อาจารย์แผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ครูพิเศษ)
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท
Teacher Montira Kongsamut
ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ปกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์ปิติพร ตัญจรูญ
Teacher Pitiporn
ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์แผนกพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001 

อาจารย์ณัฐชาต คุณารักษ์วงศ์
Teacher Natchart 
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์พรภวิษย์ กะการดี
Teacher Paraphavid
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์วีรฉัตร เจริญวัย
Teacher Weerachut Charoenwai
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์วัชระ ปัทมานุช
Teacher Watchara
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์วันทนา บุญเฟรือง
Teacher Wanthana
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์อรรัมภา กล้าหาญ
Teacher Onrumpa
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ทัพพลี
Teacher Narongrit
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน

อาจารย์ชลวิต คำเลิศ
Teacher Chonlawit
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน