แผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

แผนกวิชาพื้นฐาน คือ วิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ไม่ว่าจะทั้งภาคทฤษฏีหรือภาคปฏิบัติก็ตาม ตลอดจนสามารถนำวิชาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม อีกทั้งยังทำให้ผู้ศึกษา มีแรงกระตุ้นในการคิดและวิเคราะห์ รวมทั้งเกิดการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพยายามแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปจัดเป็นวิชามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเป็นบัณฑิต เนื่องจากเป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลที่ดีต่อภาพรวมขององค์กร วิชาที่เป็นกลุ่มพื้นฐานประกอบไปด้วยรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

88224469_2495475084041106_4556315300047355904_n
87874824_2492695014319113_6105975518039900160_n
109166537_2606904586231488_1706525074335992468_n

อาจารย์แผนกวิชาพื้นฐาน

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ทัพพลี
Teacher Narongrit
หัวหน้าแผนก พื้นฐาน

อาจารย์กฤษฏิณฏฐ คุณารักษ์วงศ์
Teacher Natchart 
อาจารย์ประจำแผนกพื้นฐาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน

อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท
Teacher Montira Kongsamut
ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ปกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก ตารางงาน พิมพ์ดีด
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์ปิติพร ตัญจรูญ
Teacher Pitiporn Tanjaroom
ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์แผนกพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001 

อาจารย์วีรฉัตร เจริญวัย
Teacher Weerachut Charoenwai
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์วันทนา บุญเฟรือง
Teacher Wanthana
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์อรรัมภา กล้าหาญ
Teacher Onrumpa
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์ ศรัญญา ดวงเกตุ
Teacher Saranya Duangket
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก Eng
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์มารศรี ผาสุข
Teacher Marasri
อาจารย์แผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ครูพิเศษ)
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์ อัญชิสา เพชรศรี
Teacher Unchisa Phetsri
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน 001

อาจารย์ อดิเรก วันโสภา
Teacher Adirek
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน

อาจารย์ ปิ่นนเรศร์ นารถนรกิจ
Teacher Pinnarath
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาหลัก 
วิชาพื้นฐาน