ดร.สุรสีห์ บุญคั้นผล

ผู้รับใบอนุญาต

นายอิศรา เลิศเยาวฤทธิ์

ที่ปรึกษา

ดร.สวรรณ สินธุรัตน์

ผู้รับใบอนุญาต

ดร.สุเทพ สินธุรัตน์

ผู้อำนวยการ

นางสาวพัชรี บุญบารมี

รักษาการผู้อำนวยการ

ดร.รุ่งระวี สินธุรัตน์

ผู้รับใบอนุญาต

นางสาววรมา โพธามิเกษม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

นายณัฐวุฒิ ฟังเร็ว

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นางสาวรัตนา ธนสุนทรกูร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรัชนี ศิริสุภา

รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา