Slide 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน / นักศึกษา

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2565

Shadow

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน / นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2565