บุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ติดตามดูแลนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ปกครอง นโยบายและแผนงาน ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา IT และ ระบบสารสนเทศ ส่งเสริมความสามารถพิเศษนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

หลักสูตรการสอน การวัดประเมินผล นิเทศการสอน สื่อการเรียนการสอน ฝึกงานและบริหารวิชาชีพ ความร่วมมือสถานประกอบการ และ สถานศึกษา MOU

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ การจัดหางาน งานชมรมนักศึกษา

ฝ่ายอำนวยการ

งานทรัพยากรบุคลากร สวัสดิการบุคลากร เงินอุดหนุน งานทะเบียน สวัสดิการนักเรียน / พยาบาล งานธุรการ-ต้อนรับ งานเอกสาร/การพิมพ์ ศูนย์วิทยบริการ