HISTOY OF SAHAPANICH.

ประวัติวิทยาลัย เทคโนโลยีสหะพาณิชย์

2495 สถานศึกษาก่อกำเนิดภายใต้มุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งสถานศึกษา ท่านมาสเตอร์มานิต  บุญคั้นผล ซึ่งเดิมเป็นเพียงครูที่ทำหน้าที่สอนหนังสือ แต่ด้วยแรงบันดาลใจจากการเห็นว่าเด็กและเยาวชนควรจะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาและการประกอบอาชีพ จึงได้ก่อตั้งสถานศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ตรอกวัดจันทร์ใน เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2500 มีนักเรียนจำนวนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เดิมไม่เพียงพอ ได้ย้ายมาที่ศาลาแดง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางรัก)

พ.ศ. 2510 ด้วยการจัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของนักเรียน   เป็นจำนวนมาก สถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 101 (ซอยปุณณวิถี) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  บนเนื้อที่ 16 ไร่เศษ

พ.ศ. 2515  ได้ขออนุญาตเปิดสอน โดยใช้ชื่อ โรงเรียน “สหะพาณิชย์แผนกพณิชยการ” ตามใบอนุญาตเลขที่ 19/2515  ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2515  เปิดสอน วิชาสามัญ และ พณิชยการ (บัญชี การขาย เลขานุการ และธุรกิจทั่วไป)  โดยมีนางทรัพย์  พลกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ. 2521  นางอรุณ  บุญคั้นผล เป็นผู้รับใบอนุญาต แทนนางทรัพย์  พลกุล

พ.ศ. 2524  ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย 

พ.ศ. 2526  ได้ขยายหลักสูตรสถานศึกษาขอเปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2527 ได้ขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2548  นางรุ่งระวี  สินธุรัตน์  ได้รับใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นผู้รับใบอนุญาต

– ในปี พ.ศ. 2549  สถานศึกษาขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  จาก “สหะพาณิชย์แผนกพณิชยการ” เป็น “สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ” ตามใบอนุญาตเลขที่ กอ.184/2549 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

พ.ศ. 2550  นายสุเทพ  สินธุรัตน์  ได้รับใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ และผู้จัดการ และได้ขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน  และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

พ.ศ. 2552  นายสรรณ  สินธุรัตน์ ได้รับใบอนุญาตแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

พ.ศ. 2553  สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียน ประกอบกับ มีงานทำระหว่างเรียน จึงได้ขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

พ.ศ. 2554 ขอเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ” ภาษาอังกฤษ เป็น “SAHAPANICH BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE”   และเปลี่ยนตราของโรงเรียน คือ  เปลี่ยนเป็น “เครื่องหมายโล่   ภายในโล่มีสัญลักษณ์เรือสำเภา ดวงดาว 5 ดวง หนังสือ ราชสีห์ถือคทา ด้านข้างซ้าย-ขวา มีรูปรวงข้าว ด้านล่างเขียน “SAHAPANICH”

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ โดย นายสุรสีห์  บุญคั้นผล รักษาการผู้อำนวยการ จัดการเรียนการสอน รอบเช้า และรอบบ่าย  โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) โดยมีนักเรียน นักศึกษา แบ่งเป็นระดับ ปวช  และ ระดับ ปวส. ตั้งอยู่บนพื้นที่ดิน จำนวน 11 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา

สถานศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี และคนเก่ง สามารถรับใช้สังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งอยู่ภายใต้ปรัชญาของสถานศึกษา ที่ว่า “คุณธรรม  นำทาง สว่างด้วยปัญญา พลานามัยสมบูรณ์”