ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ติดตามดูแลนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ปกครอง นโยบายและแผนงาน ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา IT และ ระบบสารสนเทศ ส่งเสริมความสามารถพิเศษนักศึกษา

นางสาวรัชนี ศิริสุภา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วริดา แก้วภิรมย์
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง หัวหน้างาน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

นายพัฒนเดช คำวัตร์
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง งานกิจกรรม

นายธนาคาร จันทารักษ์
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง งาน IT/Support

นายณรงค์ศักดิ์ พึ่งพา
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

นางนิภา พงษ์ขวัญ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตำแหน่งงานศูนย์บ่มเพาะ และงานประกัน

นายรังสรรค์ ทองอมร
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง งานรักษาดินแดง