อาจารย์รัตนา ธนสุนทรกูร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กฤษฏิณฏฐ คุณารักษ์วงศ์
Teacher Natchart 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ทัพพลี
Teacher Narongrit
หัวหน้าแผนก พื้นฐาน

อาจารย์
Teacher 
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท
Teacher Montira Kongsamut
ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ปกลุ่มวิชาพื้นฐาน


อาจารย์วันทนา บุญเฟรือง
Teacher Wanthana
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

อาจารย์วีรฉัตร เจริญวัย
Teacher Weerachut Charoenwai
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

อาจารย์ปิติพร ตัญจรูญ
Teacher Pitiporn Tanjaroom
ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์แผนกพื้นฐาน

อาจารย์อรรัมภา กล้าหาญ
Teacher Onrumpa
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

อาจารย์ ศรัญญา ดวงเกตุ
Teacher Saranya Duangket
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

อาจารย์มารศรี ผาสุข
Teacher Marasri
อาจารย์แผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน (ครูพิเศษ)

อาจารย์ อดิเรก วันโสภา
Teacher Adirek
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

อาจารย์ 
Teacher 
อาจารย์ประจำแผนก กลุ่มวิชาพื้นฐาน

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

นรากรณ์ ผัดชี

อาจารย์นรากรณ์ ผัดชี
Teacher Narakon Pudchee
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
วิชาหลัก องค์ประกอบศิลป์สำหรับงาน

อาจารย์พีรณัท เกษทองมา
Teacher Peeranat Keetthongma
อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์ / Webmaster
วิชาหลัก เขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

อาจารย์สิรภัทร บุญเพียร
Teacher Sirapat Bunpien
อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์
วิชาหลัก เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

อาจารย์นัดทิวากรณ์ ครบอยู่
Teacher Nattiwakorn Krobyu
อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์
วิชาหลัก การสร้างเว็บไซต์ 

อาจารย์วรากรณ์ ทองมี
Teacher Warakon Thongmee
อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์
วิชาหลัก คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

อาจารย์ สุรศักดิ์ จีนแฉ่ง

อาจารย์ สุรศักดิ์ จีนแฉ่ง
Teacher Surasak Chinchaeng
อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์
วิชาหลัก พื้นฐานการเขียนโปรแกรมพิวเตอร์

อ.เอกลักษณ์

อาจารย์ เอกลักษณ์ ศรีนาค
Teacher Eakkalak srinak 
อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์
วิชาหลัก โปรแกรมประมวลผลคำ

สาขา การบัญชี และ การตลาด
และ แผนก โลจิสติกส์

อาจารย์สมโภช สุขประเสริฐ
Teacher Sompote Sukpersert
หัวหน้าแผนก บัญชี ตลาด โลจิสติกส์

อาจารย์สุวรรณา ลีดาสวัสดิ์
Teacher Suwanna Leedasawat
อาจารย์ประจำแผนก บัญชี
วิชาหลัก  การบัญชี

อาจารย์นัฐวุฒิ ยิ้มวดี
Teacher Nutthawut
อาจารย์ประจำแผนก บัญชี
วิชาหลัก หลักการบัญชีเบื้องต้น การบัญชีห้างหุ้นส่วน

อรอุมา โชติสุวรรณกุล

อาจารย์
Teacher 
อาจารย์ประจำแผนก ตลาด
วิชาหลัก กลยุทธ์การตลาด การ การขายเบื้องต้น

อาจารย์ วุฒิชัย หาญสมบัติ
Teacher
อาจารย์ประจำแผนก  โลจิสติกส์
วิชาหลัก วิชาการบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์

อาจารย์สุทธิพงษ์ แสวงดี
Teacher Sutthiphong
อาจารย์ประจำแผนก โลจิสติกส์
วิชาหลัก โลจิสติกส์เบื้องต้น ซัพพลายเชนเบื้องต้น

อาจารย์แผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ขวัญฤทัย  หนูรอง
Kwanruthai 
อาจารย์ประจำแผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
บุคลากรฝ่ายอำนวยการ
วิชาหลัก  ทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ณัฐพล  อาธิสุตะ
Nutthapon Arthisuta
อาจารย์ประจำแผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วิชาหลัก  ทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์แผนก โรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์ภัทรศักดิ์ โยธาวุฒิ
Teacher Patarasak Yotawut
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก 
มาตรฐานการท่องเที่ยว

อาจารย์
Teacher
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก 
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

อาจารย์
Teacher
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก

อาจารย์
Teacher 
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก 

อาจารย์
Teacher
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก 

อาจารย์
Teacher
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก