อาจารย์
Teacher
รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ณัฐชาต คุณารักษ์วงศ์
Teacher Natchart 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ