งานวิจัยทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอน ของ ครูอาจารย์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วิชาการหาข้อมูลการตลาด เรื่องปัจจัยที่ส่งผล ต่อการดำเนินงานธุรกิจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด

งานวิจัย โดย อ.รัชนี  ศิริสุภา

ศึกษาความพึงพอใจการเรียน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.นรากรณ์  ผัดชี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการเขียนรายงาน รายวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ โดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด

งานวิจัย โดย อ.ณัฐพล  อาธิสุตะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคการสอนแบบ MACRO model รายวิชาโครงงาน การนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบัญชี

งานวิจัย โดย อ.สมโภช  สุขประเสริฐ

การพัฒนาการเรียนรู้วิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/5

งานวิจัย โดย อ.พีรณัท เกษทองมา

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ Google Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.วรากรณ์ ทองมี

เปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สื่อการสอนบอร์ดเกม เรื่องสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หน้าที่ความเป็นพลเมือง ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

งานวิจัย โดย อ.กฤษณะ วงศ์อินต๊ะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Comparison โดยใช้เกม Kahoot ในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.ณรงค์ฤทธิ์  ทัพพลี

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า วิชาการบัญชีเบื้องต้นโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.นัฐวุฒิ  ยิ้มวดี

ศึกษาความพึงพอใจการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์เบื้องต้น  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.นัดทิวากรณ์  ครบอยู่

การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/6 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.วีรฉัตร  เจริญวัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีภาษีอากร เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.สุวรรณา  ลีดาสวัสดิ์

การพัฒนาห้องเรียนเสมือน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Program Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนประกาศณียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย

งานวิจัย โดย อ.สุรศักดิ์  จีนแฉ่ง

การแก้ปัญหาการส่งงานรายวิชาผลิตภัณฑ์และราคา โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี

งานวิจัย โดย อ.สุทธิ์พงษ์ แสวงดี

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

การแก้ปัญหาการส่งงานรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการ ส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/12 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

งานวิจัย โดย อ.รัชนี  ศิริสุภา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการเขียนรายงานโครงการ โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานวิจัย โดย อ.ณัฐพล  อาธิสุตะ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี 

งานวิจัย โดย อ.สมโภช  สุขประเสริฐ

ศึกษาความพึงพอใจการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  สาขาคอมพิวเตอร์

งานวิจัย โดย อ.นายนรากรณ์ ผัดชี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแอปฟลิเคชั่น Kahoot วิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.พีรณัท เกษทองมา

การพัฒนาผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย โดยใช้สื่อการสอนวีดิทัศน์สำหรับการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/6 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.กฤษณะ วงศ์อินต๊ะ

ศึกษาความพึงพอใจการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.นัดทิวากรณ์  ครบอยู่

ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เรื่อง Microsoft Word เบื้องต้น โดยใช้เกม Kahoot ประกอบการเรียนการสอนของระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.วรากรณ์ ทองมี

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (Digital Technology for Works) โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

งานวิจัย โดย อ.สิรภัทร  บุญเพียร

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เกมการตลาด ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด

งานวิจัย โดย อ.พีรพงศ์ ศรีษะมุข

การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้การ์ดคำศัพท์ เรื่องคำทักทาย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 9
สาขาการโรงแรม

งานวิจัย โดย อ.สุภาวดี ชากระโทก

การใช้กระบวนการเรียนการสอน “แบบร่วมมือ”ในวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ปีที่ 1/18 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารบริหารธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.รัตนา  ธนสุนทรกูร

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบฝึกปฎิบัติเรื่องการเขียนจดหมายเพื่อติดต่อธุรกิจ วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี

งานวิจัย โดย อ.ณัฐพล อาธิสุตะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 ห้อง 5 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.พัชรี บุญบารมี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวิจัยการตลาด เรื่องหลักการและ วิธีการวิจัย โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. 2/10
สาขาวิชาการตลาด

งานวิจัย โดย อ.รัชนี ศิริสุภา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สถานการณ์จำลอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/6 สาขาวิชาการบัญชี

งานวิจัย โดย อ.วรมา โพธามิกเกษม

การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยบทเรียน
E-learning และ Social media ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/6

งานวิจัย โดย อ.พีรณัท เกษทองมา

ศึกษาความพึงพอใจการเรียนวิชาสถิติโดยใช้สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวิจัย โดย อ.นายนรากรณ์ ผัดชี

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอัลกอรึทึม สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

งานวิจัย โดย อ.สิรภัทร บุญเพียร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด โดยใช้ กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย ของนักศึกษาระดับปวช. 3 ห้อง 3 สาขาวิชาการตลาด

งานวิจัย โดย อ.งนิภา พงษ์ขวัญ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้สถิติเบื้องต้นโดยการปฏิบัติการ ในข้อมูลจริงในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้น ฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

งานวิจัย โดย อ.พรภวิษย์ กะการดี

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ โดยการใช้เกม The Funny Ball

งานวิจัย โดย อ.ศัุาชัย ศัรีชาย