สาขา การบัญชี และ การตลาด

สาขาการตลาด และ การบัญชี ที่วิทยาลัยสหะพาณิชย์ของเราจะเปิดการเรียนการสอนออกเป็นหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งสองสาขา นักเรียนสามารถเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยของเราได้เลยอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากร ที่พร้อมมอบความรู้ในสาขาการตลาด และการบัญชี ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่

สาขา การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขา การบัญชี สอนอะไรบ้าง ?

การเรียนการสอนในสาขาบัญชี เนื้อหาจะครอบคลุมทั้งพื้นฐานทางด้านการบัญชี เน้นการสร้างกระบวนการทางบัญชีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน  เนื้อหาที่เรียนครอบคลุมธุรกิจบริการ  ธุรกิจซื้อมาขายไป  และ ธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดทั้งภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร เน้นการปฏิบัติลงมือโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการบัญชี และ การทำบัญชีในระบบออนไลน์และปลูกฝังให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพ เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเป็นนักบัญชียุคใหม่

สาขา การตลาด

สาขาวิชาการตลาด เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขา การตลาด สอนอะไรบ้าง ?

สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้คิด ให้วางแผนการตลาดเเละกลยุทธ์การตลาดอย่างเหมาะสม โดยสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งสินค้าเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภค เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดเเละการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต โลกแห่งการตลาดในมือคุณ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้คิด ให้วางแผนในด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในศตวรรษที่ 21 โดยสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการต้นทุน เทคโนโลยีการบริหารข้อมูล หลักการจัดซื้อ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการการขนส่ง ตลอดจนการจัดการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพลายเชนอย่างมืออาชีพ

อาจารย์แผนก การบัญชี และการตลาด

อาจารย์สมโภช สุขประเสริฐ
Teacher Sompote Sukpersert
หัวหน้าแผนก บัญชี และ การตลาด
วิชาหลัก การบัญชี

อาจารย์สุวรรณา ลีดาสวัสดิ์
Teacher Suwanna Leedasawat
อาจารย์ประจำแผนก บัญชี
วิชาหลัก  การบัญชี

อาจารย์กษิด์เดช นาคประวิต
Teacher Kasideach
อาจารย์ประจำแผนก การตลาด
วิชาหลัก การตลาด

อาจารย์นัฐวุฒิ ยิ้มวดี
Teacher Nutthawut
อาจารย์ประจำแผนก บัญชี
วิชาหลัก การบัญชี

อาจารย์พีรพงศ์ ศรีษะมุข
Teacher Peerapong
อาจารย์ประจำแผนก การตลาด
วิชาหลัก การตลาด

อาจารย์พิภัทร์อนันต์ เทพพิทักษ์ 
Teacher Phiphatanan
อาจารย์ประจำแผนก การตลาด
วิชาหลัก การตลาด

อาจารย์สุทธิพงษ์ แสวงดี
Teacher Sutthiphong
อาจารย์ประจำแผนก โลจิสติกส์
วิชาหลัก โลจิสติกส์