สาขา การบัญชี และ การตลาด

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

สาขา การบัญชี

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

สาขา การบัญชี สอนอะไรบ้าง ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

สาขา การตลาด

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

สาขา การตลาด สอนอะไรบ้าง ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

อาจารย์แผนก การบัญชี และการตลาด

อาจารย์สมโภช สุขประเสริฐ
Teacher Sompote Sukpersert
หัวหน้าแผนก บัญชี และ การตลาด
วิชาหลัก การบัญชี

อาจารย์สุวรรณา ลีดาสวัสดิ์
Teacher Suwanna Leedasawat
อาจารย์ประจำแผนก บัญชี
วิชาหลัก  การบัญชี

อาจารย์กษิด์เดช นาคประวิต
Teacher Kasideach
อาจารย์ประจำแผนก การตลาด
วิชาหลัก การตลาด

อาจารย์นัฐวุฒิ ยิ้มวดี
Teacher Nutthawut
อาจารย์ประจำแผนก บัญชี
วิชาหลัก การบัญชี

อาจารย์พีรพงศ์ ศรีษะมุข
Teacher Peerapong
อาจารย์ประจำแผนก การตลาด
วิชาหลัก การตลาด

อาจารย์พิภัทร์อนันต์ เทพพิทักษ์ 
Teacher Phiphatanan
อาจารย์ประจำแผนก การตลาด
วิชาหลัก การตลาด

อาจารย์สุทธิพงษ์ แสวงดี
Teacher Sutthiphong
อาจารย์ประจำแผนก โลจิสติกส์
วิชาหลัก โลจิสติกส์