สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริง และเข้าใจชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

วิทยาลัยเราเปิดสอนในหลักสูตร ปวส. ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้ โดยสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของนักจัดการ และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้มากขึ้น

 

job-3790033_1920
pexels-cottonbro-5989933
105489439_2581585358763411_1218344952682727574_n

เรียน บริหารทรัพยากรมนุษย์ จบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง

  • อาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรืองานฝ่ายบุคคล
  • อาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อาชีพด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน
  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
  • เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  • เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์ 

          เป็นต้น

อาจารย์แผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ณัฐพล  อาธิสุตะ
Nutthapon Arthisuta
อาจารย์ประจำแผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วิชาหลัก  ทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ขวัญฤทัย  หนูรอง
Kwanruthai 
อาจารย์ประจำแผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
บุคลากรฝ่ายอำนวยการ
วิชาหลัก  ทรัพยากรมนุษย์