นางสาวพัชรี บุญบารมี
รักษาการผู้อำนวยการ

ฝ่ายอาคารสถานที่ และจัดซื้อ

นายธเนตร คงสนทนา
Mr.Tanetr Kongsontana
บุคลากรสำนักงานฝ่ายผู้อำนวยการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ และจัดซื้อ

นายวันชัย

นายวันชัย แซ่ผัง
Mr. Wanchai Sae Phang
บุคลากรสำนักงานฝ่ายผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

นางสาวมีนา ชุยลุย
Ms. Mina Chuilui
บุคลากรสำนักงานฝ่ายผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้างานจัดซื้อ

นางเกศรา กลิ่นศิริ
Mrs. Kessara Klinsiri
บุคลากรสำนักงานฝ่ายผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ฝ่ายการเงิน

นางขนิษฐา คงสนทนา
Mrs. Khanittha Kongsontana
บุคลากรสำนักงานฝ่ายผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวดวงชีวัน พวงปัญญา
Ms. Duangchiwan Puangpanya
บุคลากรสำนักงานฝ่ายผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน