โครงงาน และ นวัตกรรม ของนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาความรู้ให้ทันต่อยุคสมัย เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้รอบตัวต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ตลอดจนผู้คนที่สนใจอยากจะศึกษาต่อยอด

*** สามารถอ่านโครงงานที่สนใจได้จากเมนูด้านล่าง กดปุ่ม Read/Download เพื่ออ่านหรือดาวโหลด

โครงงานสาขา คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โครงงานเรื่อง  :  การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2019
ระดับชั้น  : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โครงงานเรื่อง : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโมชั่นกราฟิก เรื่อง กัญและกัญ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Animate CC
ระดับชั้น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โครงงานเรื่อง : การพัฒนาสื่ออนิเมชัน เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง
ระดับชั้น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงงานเรื่อง : การพัฒนาสื่ออนิเมชัน เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง
ระดับชั้น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงงานสาขา การตลาด และ บัญชี

โครงงานเรื่อง  : 
ระดับชั้น  : 
สาขา 

โครงงานเรื่อง : 
ระดับชั้น : 
สาขา 

โครงงานสาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงงานเรื่อง  : 
ระดับชั้น  : 
สาขา 

โครงงานเรื่อง : 
ระดับชั้น : 
สาขา 

โครงงานสาขา โลจีสติกส์

โครงงานเรื่อง  : 
ระดับชั้น  : 
สาขา 

โครงงานเรื่อง : 
ระดับชั้น : 
สาขา