SAHAPANICH eLearning

ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้แพลตฟอร์ม Google Classroom และ Google Meet สามารถเลือกดูข้อมูล รหัสห้องเรียน หรือ ลิงค์เข้าห้องเรียนคลาสรูม จากชื่ออาจารย์ผู้สอนด้านล่าง

อาจารย์แผนกพื้นฐาน

aj_good

อาจารย์กฤษณะ  วงศ์อินต๊ะ

 • วิชาหน้าที่พลเมืองฯ
  ปวช.1/6 รหัส f2wohvr
  ปวช.1/9 รหัส umgsbmk
 • วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
  ปวช.2/5 รหัส 6mxg57p
  ปวช.2/6 รหัส zwyxur4
  ปวช.2/7 รหัส 42fh6rm
  ปวช.2/8 รหัส 7axqcyy
  ปวช.2/9 รหัส thmour7
 • วิชาชีวิตกับสังคมไทย
  ปวส.1/1-1/2 รหัส q72sdlu
  ปวส.1/3 รหัส aox2rcw
 • วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่
  ปวส.2/10+2/11 รหัสชั้นเรียน = xk3hzhp
  ปวส.2/12 รหัสชั้นเรียน = efig7tq
  ปวส.2/13 รหัสชั้นเรียน = kjlmus5

อาจารย์ธนวรรณ เกตุแก้ว

 • หน้่าที่พลเมืองและศีลธรรม
  ปวช.1/2 รหัส oxncqvx
  ปวช.1/3 รหัส top6lor
  ปวช.1/4 รหัส in62ihy
 • วิชากกฎหมายธุรกิจ
  ปวส.2/1 รหัส bxb2ige
  ปวส.2/2 รหัส smr7n7s
  ปวส.2/3 รหัส w6cboa2
 • ไม่มีรายวิชาสอน
aj_marasri

อาจารย์มารศรี ผาสุข

 • พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
  ปวช.1/1 รหัส cap52au
  ปวช.1/2 รหัส 2p76e7n
  ปวช.1/3 รหัส bztw6nn
  ปวช.1/4 รหัส zacpifm
  ปวช.1/5 รหัส bl6pnrm
  ปวช.1/6 รหัส oena4rh
 • ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ปวช.1/7 รหัส ygsomo2
  ปวช.1/8 รหัส 4hvcssy
 • หลักการจัดการ
  ปวส 2 ห้อง 14 รหัสห้องเรียน = 7m2znjd
  ปวส ๒ ห้อง ๑๕ รหัสห้องเรียน = ufz7pqt
  ปวส ๒ ห้อง ๑๖ รหัสห้องเรียน = d74gm66
aj_Awauw

อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท

 • พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
  ปวช.1/7 รหัส jziwxeu
  ปวช.1/8 รหัส pklrrak
 • การบัญชีเบื้องต้น
  ปวส.1/20ก รหัสห้องเรียน = lqpm3ev
  ปวส.1/21ก รหัสห้องเรียน = muvmyua
 • หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
  ปวส.1/22ก รหัสห้องเรียน = saptdip
aj_tong

อาจารย์ปิติพร ตัญจรูญ

 • ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรมท่องเที่ยว
  ปวช.3/7 รหัส rtqtwrw
  ปวช.3/8 รหัส ys757x6
 • ธุรกิจที่พัก
  ปวช.3/8 รหัส 4amnlyq
 • วิชาธุรกิจและการเป็นผ้ปรกอบการ ปวส. 1/18 ก รหัส 3yn6foh
 • วิชาหลักการตลาด ปวส. 1/14 รหัส qro2jpq
 • วิชาหลักการตลาด ปวส. 1/13 รหัส cdcit42
aj_nat

อาจารย์ณัฐชาต คุณารักษ์วงศ์

 • พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  ปวช.2/6 7ywirjh
  ปวช.2/7 iphth5j
  ปวช.2/8 lteylmt
  ปวช.2/9 x2hkekr
 • คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
  ปวช.3/5 cm4anlx
  ปวช.3/6 3ipx4hp
  ปวช.3/7 ybbftyh
  ปวช.3/8 xczq67x
 • คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  ปวส.1/1-2 ootyjxk
  ปวส.1/3 tkxa3z3

วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
ปวส. 1/10 ลิงค์คลาสรูม https://classroom.google.com/c/NDE0NTAzMDQ0Mjcw?cjc=3pgwz4l
ปวส. 1/11 ลิงค์คลาสรูม https://classroom.google.com/c/NDE0NTAwNjI3MjQy?cjc=yvta6s2
ปวส. 1/12 ลิงค์คลาสรูม https://classroom.google.com/c/NDE0NTA2ODgwNTE3?cjc=nfd6tj6

อาจารย์พรภวิษย์ กะการดี

 • หลักเศรษฐศาสตร์
  ปวส.1/1-2 รหัส gvqsvvc
  ปวส.1/3 รหัส 3vinu5q
 • คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
  ปวช.3/1 รหัส h4mpsir
  ปวช.3/2 รหัส ntzaqxj
  ปวช.3/3 รหัส j2cmtzy
  ปวช.3/4 รหัส qbshdep
 • วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
  ปวช.3/5 รหัส 54g3bqz
  ปวช.3/6 รหัส zh7ddiq
  ปวช.3/7 รหัส iyicw56
 • วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
  ปวส.1/7 รหัสคลาสรูม : ulphpx3
  ปวส.1/8 รหัสคลาสรูม : dbze67n
  ปวส.1/9 รหัสคลาสรูม : nkiatr7

อาจารย์ชลวิต คำเลิศ

 • พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  ปวช.2/1 รหัส fbwbrip
  ปวช.2/2 รหัส otatwek
  ปวช.2/3 รหัส gz2mcfx
  ปวช.2/4 รหัส qy3lclw
  ปวช.2/5 รหัส x2txltv
 • วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
  ปวช.3/4 รหัส kgfyeop
  ปวช.3/8 รหัส dpgn5fz
 • วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
  ปวส.2/1 รหัส wbmqhey
  ปวส.2/2 รหัส 6dw2glt
  ปวส.2/3 รหัส d3ynsdm
 • วิชา วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
  ปวส.2/10 + 2/11 รหัส : vsk2bdo
  ปวส.2/12 รหัส : eiuvsko
  ปวส.2/13 รหัสคลาสรูม : 2u6cb65

อาจารย์วัชระ ปัทมานุช

 • ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
  ปวช.3/1 รหัส iyuey63
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย
  ปวช.3/2 รหัส 2y5ebsm
 • ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
  ปวช.3/3 รหัส pmmbtaa
  ปวช.3/4 รหัส iazh47b
  ปวช.3/5 รหัส 3atdcfc
  ปวช.3/6 รหัส b25jis5
 • ปวช.3/7 รหัส cxvajba
  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
  ปวช.3/8 รหัส d7sopjq
 • ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
  ปวช.1/1 รหัส jgbxzew
  ปวช.1/3 รหัส ugyn225
  ปวช.1/4 รหัส 6el4pq4
 • วิชา ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
  ปวส.2/4 รหัส classroom : nf42rd2
  ปวส.2/5 รหัส classroom : gwx3fer
  ปวส.2/6 รหัส classroom : jkg6quq
aj_pop

อาจารย์วีรฉัตร เจริญวัย

 • ศิลปวัฒนธรรม
  ปวช. 1/1 รหัส yb655rc
  ปวช. 1/2 รหัส 4qvecf3
  ปวช. 1/3 รหัส 6apm5se
  ปวช. 1/9 รหัส dksvbuo
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  ปวช. 3/6 รหัส 3ymx3uo
  ปวช. 3/7 รหัส 7czyyok
  ปวช. 3/8 รหัส mtjecjz
 • ภาษาอังกฤษนำเที่ยว 2
  ปวช. 2/9 รหัส mr7a3wf
 • วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ปวส.1/10 หัส Classroom = j4zab2n
  ปวส.1/11 หัส Classroom = ibpz3sa
  ปวส.1/12 หัส Classroom = u7xjntq
aj_noona

อาจารย์วันทนา บุญเฟรือง

 • พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
  ปวช.1/1 รหัส uerctc7
  ปวช.1/2 รหัส j3qrggm
  ปวช.1/3 รหัส azoutva
  ปวช.1/4 รหัส v7qvd7v
  ปวช.1/5 รหัส ulq3ir5
  ปวช.1/6 รหัส kqbvfsc
  ปวช.1/7 รหัส dfdeqcw
  ปวช.1/8 รหัส 2kpotbf
  ปวช.1/9 รหัส io6wtym
 • ไม่มีรายวิชาสอน
aj_A

อาจารย์อรรัมภา กล้าหาญ

 • การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
  ปวช.1/1 รหัส 66u6ymn
  ปวช.1/2 รหัส 7j6vqee
  ปวช.1/3 รหัส jpm5zdw
  ปวช.1/4 รหัส j4x7a6e
  ปวช.1/5 รหัส g4c4y2j
  ปวช.1/6 รหัส fnwaq3l
  ปวช.1/7 รหัส xy4oz4y
  ปวช.1/8 รหัส pmk2edj
  ปวช.1/9 รหัส 5bh7yua
 • ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  ปวช.2/1 รหัส cgjknx2
  ปวช.2/2 รหัส eupmjxl
  ปวช.2/3 รหัส lgumue3
  ปวช.2/4 รหัส iamt26x
 • วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
  ปวส.1/17 รหัสคลาสรูม : 6kha2ik
  วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
  ปวส. 1/18 ก. รหัสคลาสรูม : d6okst5
aj_namo

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ทัพพลี

 • หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
  ปวช.1/1 รหัส 5npoewe
 • การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  ปวช.2/1 รหัส irqktsq
  ปวช.2/2 รหัส ebva3so
  ปวช.2/3 รหัส si5tht2
  ปวช.2/4 รหัส wd4jte3
  ปวช.2/5 รหัส soljmku
  ปวช.2/6 รหัส ac7kxhd
  ปวช.2/7 รหัส 6yudxcv
  ปวช.2/8 รหัส r2mkfqk
  ปวช.2/9 รหัส h36cvp2
 • วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ปวส.1/13 รหัส Classroom = f6c6hwn
  ปวส.2/17บกN รหัส Classroom = 24xsy5r
  ปวส.2/18ตกN รหัส Classroom = b44wxqs
person-1824144_640

อาจารย์ศรัญญา ดวงเกตุ

 • ภาษาอังกฤษฟังพูด 1
  ปวช.1/2 รหัส cnncgc3
  ปวช.1/5 รหัส crkthhc
  ปวช.1/6 รหัส ekrlecc
  ปวช.1/7 รหัส 5j4mr7j
  ปวช.1/8 รหัส r4urs6t
  ปวช.1/9 รหัส 6pzhaal
 • ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
  ปวช.3/2 รหัส gpvzhq7
  ปวส.2/1-2 รหัส qaf7gzx
  ปวส.2/3 รหัส eff5k2o
 • วิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
  ปวส.2/8+ 2/9 Classroom = chui3ka
  ปวส.2/7 Classroom = e6v35ny
 • วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  ปวส.2/19คกN Classroom = wanrkbw

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

นรากรณ์ ผัดชี

อาจารย์นรากรณ์ ผัดชี

 • องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
  ปวช.2/4 รหัส  7qoue6x
  ปวช.2/5 รหัส  am6lobl
  ปวช.2/6 รหัส  l5cy665ธุร
 • กิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  ปวส.2/3 รหัส  ol7okjj
 • ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  ปวส.2/10-2/11  รหัสห้องเรียน =  6wje4u2
  ปวส.2/12  รหัสห้องเรียน =  twr6cye
  ปวส.2/13  รหัสห้องเรียน =   hqk4ga3
aj_james

อาจารย์พีรณัท เกษทองมา

 • โปรแกรมกราฟิก
  ปวช.3/3 รหัส bvb5d46
  ปวช.3/4 รหัส svnhfrw
  ปวช.3/5 รหัส ik7zymw
 • สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล
  ปวส.1/3 รหัส 7c4aql5
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ปวส.2/3 รหัส eaae2li
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ปวส.2/10-2/11 รหัสห้องเรียน = 5fewesf
  ปวส.2/12 รหัสห้องเรียน = spk4kds
  ปวส.2/13 รหัสห้องเรียน = uk4nacb
aj_Frien

อาจารย์สิรภัทร บุญเพียร

 • เสริมโปรแกรม CANVAS
  ปวช.2/4 รหัส zmygo5e
  ปวช.2/5 รหัส p5xfw5o
  ปวช.2/6 รหัส w7t7ri4
 • โปรแกรมมัลติมีเดีย
  ปวช.2/4 รหัส 2hpfdao
  ปวช.2/5 รหัส 7iozuus
  ปวช.2/6 รหัส 4tcphor
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1//1+1/2 รหัส ocpxl3l
  ปวส.1/3 รหัส bz2ib4a
 • อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล
  ปวส.2/3 รหัส pcgcdc7
 • หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  ปวส.1/14 รหัสห้องเรียน = xw2s2zb
  ปวส.1/15 รหัสห้องเรียน = s5urkro
 • การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
  ปวส.2/19 คกN. รหัสห้องเรียน = dvf6hpv

อาจารย์รุ่งทิวา คนยืน

 • โปรแกรมประมวลผลคำ
  ปวช.1/9 รหัส la2ummi
 • คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม
  ปวช.2/7 รหัส gu6aovs
  ปวช.2/8 รหัส uwql6c3
 • จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์
  ปวช.3/3 รหัส pdf2zk4
  ปวช.3/4 รหัส j5li6cx
  ปวช.3/5 รหัส 4hufbjl
 • คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม
  ปวช.3/6 รหัส ib6y5wt
  ปวช.3/7 รหัส i456uho
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1/4 รหัสห้องเรียน = 24eyurm
  ปวส.1/5 รหัสห้องเรียน = h7n2xfe
aj_Nut

อาจารย์นัดทิวากรณ์ ครบอยู่

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  ปวช.2/4 รหัส ztikqdk
  ปวช.2/5 รหัส cykdhmu
  ปวช.2/6 รหัส 62ws2j6
 • การผลิตสื่อสิงพิมพ์
  ปวช.3/3 รหัส iqnm4q6
  ปวช.3/4 รหัส kenktch
  ปวช.3/5 รหัส s7h2wo7
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับงานธุรกิจดิจิทัล
  ปวส.2/3 รหัส cu6w6hl
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1/6 รหัสห้องเรียน = kipzfko
  ปวส.1/7 รหัสห้องเรียน = i2bbo56
 • พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
  ปวส. 1/21ก. รหัสห้องเรียน = ztkits
aj_Flame

อาจารย์วรากรณ์ ทองมี

 • โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
  ปวช.2/4 รหัส xjyjdkj
  ปวช.2/5 รหัส kahy65y
  ปวช.2/6 รหัส 5ljtpoq
 • เสริมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
  ปวช.2/2 รหัส mntusia
  ปวช.2/3 รหัส 6k3z7on
 • เสริมโปรแกรมตารางงาน
  ปวช.2/1 รหัส pssqhue
 • คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ปวช.3/3 รหัส 4hmegkp
  ปวช.3/4 รหัส l7qeit4
  ปวช.3/5 รหัส dk44uin
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1/8 รหัสห้องเรียน = q3owpri
  ปวส.1/9 รหัสห้องเรียน = q773o3z
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1/22 จกN. รหัสห้องเรียน = 6g3qpni

อาจารย์สุรศักดิ์ จีนแฉ่ง

 • เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  ปวช.2/9 รหัส bd6i6wm
 • หลักการเขียนโปรแกรม
  ปวช.3/3 รหัส a7ta634
  ปวช.3/4 รหัส teh6klo
  ปวช.3/5 รหัส jph5due
 • โปรแกรมกราฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์
  ปวส.1/3 รหัส zte6uni
 • การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
  ปวส.1/3 รหัส 2v2e54g
 • งานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ
  ปวส.1/12 รหัสห้องเรียน = zycffut
  ปวส.1/13 รหัสห้องเรียน = e67i5bl
 • ระบบจัดการฐานข้อมูล
  ปวส.2/19 คกN. รหัสห้องเรียน = idiw5yo
aj_Nuttawut

อาจารย์ณัฐวุฒิ ฟังเร็ว

 • งานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ
  ปวส.1/10 รหัสห้องเรียน = i3xojh7
  ปวส.1/11 รหัสห้องเรียน = zujn5xw
 • โครงงาน
  ปวส.2/19 คกN รหัสห้องเรียน = wkt5el3

อาจารย์แผนกการบัญชี และ การตลาด โลจิสติกส์

aj_bee

อาจารย์สมโภช สุขประเสริฐ

 • การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ปวช. 2/1 รหัส zhdre43
  ปวช. 3/1 รหัส hm7jocl
 • การบัญชีชั้นกลาง 2
  ปวส. 1/1 รหัส y6nuim6
 • รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
  ปวส. 2/1 รหัส xsvpecw
 • โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ปวส.1/10 รหัสห้องเรียน = xdxuful
  ปวส.1/11 รหัสห้องเรียน = l7as7xv
  ปวส.1/12 รหัสห้องเรียน = w3tan6z
  ปวส.1/13 รหัสห้องเรียน = q3ofthe
aj_Mauy

อาจารย์สุวรรณา ลีดาสวัสดิ์

 • การบัญชีเบื้องต้น
  ปวช.1/3 รหัส egwl2p5
  ปวช.1/4 รหัส pofe44z
  ปวช.1/5 รหัส 6g73xpy
 • โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์
  ปวช.3/1 รหัส e4g2kjk
 • การบัญชีภาษีอากร
  ปวส.1/1 รหัส ejrhfoa
 • การบัญชีชั้นสูง 2
  ปวส.2/1 รหัส dnln2eh
 • การบัญชีเบื้องต้น
  ปวส.1/19ตกN รหัสห้องเรียน = 66qoev2
  ปวส. 1/18บกN รหัสห้องเรียน = vfbtpaq
 • การบัญชีต้นทุน 1
  ปวส. 2/17บกN รหัสห้องเรียน = 5zjlt5a

อาจารย์นัฐวุฒิ ยิ้มวดี

 • การบัญชีเบื้องต้น
  ปวช.1/1 รหัส f6u25st
  ปวช.1/2 รหัส uirvwx4
 • การบัญชีอุตสาหกรรม
  ปวช. 2/1 รหัส 3cny323
 • การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
  ปวช. 3/1 รหัส hnkgcad
 • การบัญชีต้นทุน 2
  ปวส. 1/1 รหัส komsq6b
 • การสอบบัญชี
  ปวส. 2/1 รหัส wwrbafa
 • การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
  ปวส.2/4 รหัสห้องเรียน = rnpeh5y
  ปวส.2/5 รหัสห้องเรียน = zbcumra
 • การสอบบัญชี
  ปวส.2/17 (บกN) รหัสห้องเรียน = llq7sis

อาจารย์กษิด์เดช นาคประวิต

 • กฏหมายแรงงาน
  ปวช.2/1 รหัส w2aptdw
  ปวช.2/2 รหัส z3ss4on
  ปวช.2/3 รหัส 6ktmi3m
  ปวช.2/4 รหัส lnpk66b
  ปวช.2/5 รหัส kdxpbuc
  ปวช.2/6 รหัส b57b275
  ปวช.2/7 รหัส unluoga
  ปวช.2/8 รหัส zqsa7px
  ปวช.2/9 รหัส cvocyza
 • การขายออนไลน์
  ปวช.2/2 รหัส td5btja
  ปวช.2/3 รหัส f2iahgt
 • การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ปวช.3/2 รหัส qtt2izz
 • การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
  ปวส.2/2 รหัส ozpxi6m
 • จัดการร้านค้าสมัยใหม่
  ปวส. 2/18ก รหัสห้องเรียน = 6np2jaj
 • จัดจำหน่ายทางการตลาด
  ปวส. 2/6 รหัสห้องเรียน = 4qg4tbd

อาจารย์พีรพงศ์ ศรีษะมุข

 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  ปวช.2/7 รหัส enpnay7
  ปวช.2/8 รหัส f7zojul
  ปวช.2/9 รหัส yxibswe
  ปวช.2/2 รหัส dzazxu6
  ปวช.2/3 รหัส wfiyfig
 • ลูกค้าสัมพันธ์
  ปวช.3/2 รหัส fo674ya
 • การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าฯ
  ปวส.1/2 รหัส kdob7mn
 • การจัดจำหน่ายทางการตลาด
  ปวส.2/2 รหัส 2y7bz2d
 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  ปวส.1/14 รหัสห้องเรียน = h6wzfpn

อาจารย์สุทธิพงษ์ แสวงดี

 • ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  ปวช.2/1 รหัส rhixsty
  ปวช.2/2 รหัส tkmrqar
  ปวช.2/3 รหัส hhuzi4y
  ปวช.2/4 รหัส fc2rxuu
  ปวช.2/5 รหัส pfslsuw
  ปวช.2/6 รหัส ecw23xf
 • การค้าปลีกและการค้าส่ง
  ปวช.3/2 รหัส ybvlilr
 • ผลิตภัณฑ์และราคา
  ปวส.1/2 รหัส 563gtnn
 • การบริหารการจัดซื้อ
  ปวส.2/2 รหัส ea25vfe
 • การขายเบื้องต้น
  ปวส.1/18บกN รหัสห้องเรียน = wlbeajh
  ปวส.1/19ตกN รหัสห้องเรียน = ss3jaae
 • โลจิสติกส์เบื้องต้น
  ปวส.1/20ลกN รหัสห้องเรียน = ykgtiny

อาจารย์แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม

aj_Nulek

อาจารย์นิศาชล  สำแดง

 • ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
  ปวช.2/7 รหัส o7atcww
  ปวช.2/8 รหัส dvipvom
 • งานแม่บ้านในโรงแรม
  ปวช.2/7 รหัส mejl34a
  ปวช.2/8 รหัส xwhdsk2
 • งานส่วนหน้าโรงแรม
  ปวช.3/6 รหัส xfbd4pv
  ปวช.3/7 รหัส aklxgga
 • ปฎิบัติการจัดนำเที่ยว
  ปวช.3/8 รหัส vn5aj46
 • วิชาทักษาภาษาไทยเชิงอาชีพ
  ปวส 1 /21ก รหัส zy3ntzo
 • วิชาชีวิตกับสังคมไทย
  ปวส. 2/8 รหัส upc7smb
aj_N2

อาจารย์ภัทรศักดิ์ โยธาวุฒิ

 • ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ปวช.1/4 รหัส 3wsmy3d
 • หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
  ปวช.1/5 รหัส vqabsr3
  ปวช.1/7 รหัส uk7hmh6
  ปวช.1/8 รหัส hg2sqyz
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
  ปวช.1/9 รหัส kzpzmsb
 • มาตรฐานการท่องเที่ยว
  ปวช.2/9 รหัส akztilm
 • ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  ปวช.3/6 รหัส cz4pa7d
 • นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
  ปวช.3/8 รหัส 7vawb4h
 • วิชา องค์การและการจัดการสมัยใหม่
  ปวส.2/7 รหัส classroom : gvr7gvt
  ปวส.2/8 – 2/9 รหัส classroom : nq6de4x
person-1824144_640

อาจารย์วิเชียร จันทลุน

 • ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ปวช.1/5 รหัส jxzdyzn
  ปวช.1/6 รหัส b646k3w
 • เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์
  ปวช.1/9 รหัส xjecs4k
 • การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช.
  2/7 รหัส ufgawlk
  ปวช.2/8 รหัส spbygfq
 • ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้
  ปวช.2/9 รหัส 6w3g4o7
 • การประกอบอาหารโรงแรม
  ปวช.3/6 รหัส qdllsoj
  ปวช.3/7 รหัส aqdoosf
person-1824144_640

อ.ทศพล ศรีทอง
(อาจารย์พิเศษ)

 • เสริมภาษาจีน 2
  ปวช. 1/9 รหัส rtccn5i
 • เสริมภาษาจีน3
  ปวช. 2/7 รหัส vcnqpxo
  ปวช. 2/8 รหัส yboohzq
  ปวช. 2/9 รหัส zn375a4
 • เสริมภาษาจีน2
  ปวช. 3/6 รหัส 74motlw
  ปวช. 3/7 รหัส s7ebojc
  ปวช. 3/8 รหัส lz3s4yr

อาจารย์แผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ อื่น ๆ

aj_Nut

อาจารย์ณัฐพล  อาธิสุตะ

 • วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
  ปวส.1/16 รหัสคลาสรูม : 6w5ekze
 • วิชาโครงการ
  ปวส.2/20ก. รหัสคลาสรูม : pjy3c7r
  ปวส.2/21ก. รหัสคลาสรูม : i3lp5c2
aj_Aom

อาจารย์ขวัญฤทัย  หนูรอง

 • วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
  ปวช.3/2 รหัส
  ปวช.3/3 รหัส xqxrupt
 • วิชางานสารบรรณ
  ปวส.1/16 รหัสคลาสรูม : wdgcjwc
  ปวส.1/17 รหัสคลาสรูม : lpgmi6w
aj_Saipin

อาจารย์สายพิณ สุกุล

 • วิชา ชีวิตกับสังคมไทย
  ปวส. 2/6 รหัสคลาสรูม : gqkx43w
  ปวส. 2/7 รหัสคลาสรูม : sdp2dux
aj_Namo

อาจารย์พัฒนเดช คำวัตร์

 • เพศวิถีศึกษา
  ปวช.1/1 รหัส wqzmgxc
  ปวช.1/2 รหัส 3sqyabq
  ปวช.1/3 รหัส bhmnhqo
  ปวช.1/4 รหัส lo5snrk
  ปวช.1/5 รหัส g6klhm7
  ปวช.1/6 รหัส dlqa7co
  ปวช.1/7 รหัส z5h76jx
  ปวช.1/8 รหัส 35xdfwg
 • หลักการตลาด
  ปวส.1/19ก รหัสห้องเรียน = xivw7ae
 • หลักการขาย
  ปวส.1/22ก รหัสห้องเรียน = jijnbjq
aj_ratana

รัตนา ธนสุนทรกูร

 • วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
  ปวส.1/4 ลิงค์คลาสรูม https://classroom.google.com/c/NDE0MzE4NDIzMjA2?cjc=vt5ogd4
  ปวส.1/5 ลิงค์คลาสรูม https://classroom.google.com/c/NDE0MzE4NzYzNTYw?cjc=z6m2vpg
  ปวส.1/6 ลิงค์คลาสรูม https://classroom.google.com/c/NDE0MzAwNzIxNzMx?cjc=fpizey6
aj_AOT

อาจารย์กรวรรณ มาลีหอม

 • การจัดจำหน่ายทางการตลาด
  ปวส.2/7 รหัสห้องเรียน = pjbudg2
  ปวส.2/8-ปวส.2/9 รหัสห้องเรียน = swhhcgw
 • กลยุทธ์การตลาด
  ปวส.2/18ตกN รหัสห้องเรียน = nszoq3h
aj_ratchanee

อาจารย์รัชนี ศิริสุภา

 • การวิจัยตลาด
  ปวส.2/2 รหัส orx3j66
 • ธุรกิจและการเป็นผุ้ประกอบการ
  ปวส.1/15 รหัสห้องเรียน = sxlrnpv
 • โครงงาน
  ปวส.2/17 รหัสห้องเรียน = sbe2lrf
  ปวส.2/18 รหัสห้องเรียน = v45xfna
aj_Mod

อาจารย์วริดา แก้วภิรมย์

 • วิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  ปวส.2/20 รหัสคลาสรูม : xnwthjg
  ปวส.2/21 รหัสคลาสรูม : is5z3ww
aj_Nipha

อาจารย์นิภา พงษ์ขวัญ

 • การจัดแสดงสินค้า
  ปวช. 2/2 รหัส yl6nmsq
  ปวช.2/3 รหัส 6nk2kj4
 • การขายตรง ปวช. 3/2
  รหัส imy7jjo
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
  ปวส. 1/2 รหัส irdorer
 • การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
  ปวส.1/7 รหัสห้องเรียน = hica2tl
  ปวส.1/8 รหัสห้องเรียน = dpxcbi3
  ปวส.1/9 รหัสห้องเรียน = l3flp4w
aj_worama

อาจารย์วรมา โพธามิกเกษม

 • ไม่มีวิชาที่สอน

อาจารย์พิเศษ

พิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์

อาจารย์พิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์

 • การบัญชีต้นทุน 2
  ปวส.2/4 รหัสห้องเรียน = 6l67sdl
  ปวส.2/5 รหัสห้องเรียน = 4rwcjaq
ฐิติพงศ์

อาจารย์ฐิติพงศ์ ปานบางพงศ์

 • ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกนี้
39015

อาจารย์นิสสรณ์ บำเพ็ญ

 • วิชาการบริหารค่าตอบแทน
  ปวส 2/14 รหัส Classroom : kpsxqyv
  ปวส 2/15 รหัส Classroom : 3bsgogl
  ปวส 2/16 รหัส Classroom : a3axc45
มนต์ธิดา

อาจารย์มนต์ธิดา โพธิ

 • การขายเบื้องตัน
  ปวส.1/20ก รหัสห้องเรียน = t3bzpzb
  ปวส.1/21ก รหัสห้องเรียน = 5hdppxd
วรนุช

อาจารย์วรนุช นาคประสม

 • วิชา กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
  ปวส. 2/14 รหัสเข้าชั้นเรียน = t5rwvdh
  ปวส. 2/15 รหัสเข้าชั้นเรียน = kentevj
  ปวส. 2/16 รหัสเข้าชั้นเรียน = gtzh6ix
อรวรรณ

อาจารย์อรวรรณ จุฬา

 • ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกนี้
ศิริพันธุ์

อาจารย์ศิริพันธุ์ มัครา

 • บัญชีการเงิน
  ปวส.1/4 รหัสห้องเรียน = bn2ty5t
  ปวส.1/5 รหัสห้องเรียน = yntzzhr
  ปวส.1/6 รหัสห้องเรียน = o5xmsey
ชุติมณฑย์

อาจารย์ชุติมณฑย์ พานแก้ว

 • ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกนี้
จิรภัตน์

อาจารย์จิรภัตน์ สระทองมอญ

 • ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกนี้
aj_piyarat

อาจารย์ปิยะรัตน์ เดชแสง

 • ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกนี้
ลัดดาวรรณ

อาจารย์ลัดดาวัลย์ ศิลปศร

 • วิชา ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ
  ปวส.2/20 รหัสคราสรูม : rfc2grx
  ปวส. 2/21 รหัสคราสรูม : wyh6z46
นารีรัตน์

อาจารย์นารีรัตน์ บุญญวงศ์

 • ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกนี้
person-1824144_640

อาจารย์ธนาวุฒิ สิงหนาท

 • วิชากฎหมายธุรกิจ
  ปวส.1/14 รหัส Classroom = bdgvfet
  ปวส.1/15 รหัส Classroom = remvmvk
person-1824144_640

อาจารย์อัจฉราพร เทียงภักดิ์

 • วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1
  ปวส. 1/16รหัส Classroom : qmv3vsm
  ปวส. 1/17รหัส Classroom : zh6ftz6
person-1824144_640

อาจารย์ชุติมา สาเจริญ

 • วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  ปวส.1/13 รหัสคลาสรูม zgrio6v
  ปวส.1/14 รหัสคลาสรูม r533y4q
  ปวส.1/15 รหัสคลาสรูม k5gfvgz
person-1824144_640

อาจารย์วสันต์ เฉลิมสิทธิชัย

 • วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  ปวส.2/20 ลิงค์คลาสรูม https://classroom.google.com/c/NDE1MTc4MTEwODA1?cjc=rzrd4ek
  ปวส.2/21 ลิงค์คลาสรูม https://classroom.google.com/c/NDE1MTc4NjcxMDk3?cjc=a53tjor