SAHAPANICH eLearning

ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้แพลตฟอร์ม Google Classroom และ Google Meet สามารถเลือกดูข้อมูล รหัสห้องเรียน หรือ ลิงค์เข้าห้องเรียนคลาสรูม จากชื่ออาจารย์ผู้สอนด้านล่าง

กดปุ่มเพื่อเลือกสาขาหรือเลื่อนเมาส์เพื่อดูทั้งหมด

อาจารย์แผนกพื้นฐาน

aj_good

อาจารย์กฤษณะ  วงศ์อินต๊ะ

คาบที่ 1 วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/6 08.30-09.20 รหัส Classroom = cal5f44
คาบที่ 5 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน ปวส.2/3 11.50-12.40 รหัส Classroom = rsw3v5e

คาบที่ 1 วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/3 08.30-09.20 รหัส Classroom = iwerkqx
คาบที่ 2 วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/6 09.20-10.10 รหัส Classroom = cal5f44
คาบที่ 5 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน ปวส.2/2 11.50-12.40 รหัส Classroom = 6wx6mva

คาบที่ 4 วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/1 11.00-11.50 รหัส Classroom = sbmpunh
คาบที่ 5 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน ปวส.2/2 11.50-12.40 รหัส Classroom = 6wx6mva

คาบที่ 1 วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/3 08.30-09.20 รหัส Classroom = iwerkqx
คาบที่ 2 วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/1 09.20-10.10 รหัส Classroom = sbmpunh
คาบที่ 5 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน ปวส.2/3 11.50-12.40 รหัส Classroom = rsw3v5e
คาบที่ 6 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน ปวส.2/1 12.40-13.30 รหัส Classroom = 4b24b5v

คาบที่ 1-2 วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2 08.30-10.10 รหัส Classroom = yxslroa
คาบที่ 3 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน ปวส.2/1 10.10-11.00 รหัส Classroom = 4b24b5v

 • ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
  ปวส.1/4 รหัส nrikizo
  ปวส.1/6 รหัส ndgdjha
  ปวส.1/7 รหัส ncbuvw2

อาจารย์ธนวรรณ เกตุแก้ว

คาบที่ 1 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/9 08.30-09.20 รหัส Classroom = mlchzou
คาบที่ 2 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/8 09.20-10.10 รหัส Classroom = r2lnn77
คาบที่ 5 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/7 11.50-12.40 รหัส Classroom = 22xmfiq
คาบที่ 7 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/1 13.30-14.20 รหัส Classroom = kscwka4

คาบที่ 4 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/2 11.00-11.50 รหัส Classroom = soktp6v
คาบที่ 5 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/1 11.50-12.40 รหัส Classroom = kscwka4
คาบที่ 6 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/9 11.50-12.40 รหัส Classroom = mlchzou

คาบที่ 1 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/2 08.30-09.20 รหัส Classroom = soktp6v

คาบที่ 4 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/7 11.00-11.50 รหัส Classroom = 22xmfiq
คาบที่ 5 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/3 11.50-12.40 รหัส Classroom = dyhaztk

คาบที่ 2 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/8 09.20-10.10 รหัส Classroom = r2lnn77
คาบที่ 4 วิชากฎหมายพาณิชย์ 2/3 11.00-11.50 รหัส Classroom = dyhaztk

aj_marasri

อาจารย์มารศรี ผาสุข

คาบที่1 วิชา พิมพ์ไทย ปวช.1/2 08.30- 09.20 รหัส classroom = tmhhrtl
คาบที่2 วิชา พิมพ์ไทย ปวช.1/7 09.20- 10.10 รหัส classroom = eubcpcg
คาบที่3 วิชา องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ปวส.2/2 10.10- 11.00 รหัส classroom = gvbsp2g
คาบที่4-5 วิชา พิมพ์ไทย ปวช.1/1 11.00-12.40รหัส classroom = twbw44f

คาบที่1-2 วิชา องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ปวส.2/1 08.30- 10.10 รหัส classroom = i5z2w6r
คาบที่3 วิชา องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ปวส.2/3 10.10-11.00รหัส classroom = vib46yl
คาบที่4-5 วิชา พิมพ์ไทย ปวช.1/2 11.00-12.40 รหัส classroom = tmhhrtl

คาบที่1-2 วิชา พิมพ์ไทย ปวช.1/3 08.30- 10.10 รหัส classroom =6euoqli
คาบที่4-5 วิชา พิมพ์ไทย ปวช.1/7 11.00-12.40 รหัส classroom = eubcpcg
คาบที่6 วิชา องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ปวส.2/1 12.40-13.30 รหัส classroom = i5z2w6r

คาบที่2-3 วิชา องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ปวส.2/3 09.20-11.00รหัส classroom = vib46yl
คาบที่5 วิชา พิมพ์ไทย ปวช.1/3 11.50-12.40 รหัส classroom =6euoqli

คาบที่3 วิชา องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ปวส.2/2 08.30-10.10รหัส classroom = gvbsp2g
คาบที่4 วิชา พิมพ์ไทย ปวช.1/1 11.00-11.50รหัส classroom = twbw44f

 • วิชาธุรกิจและการเป็นผ้ปรกอบการ ปวส. 1/18 ก รหัส 3yn6foh
 • วิชาหลักการตลาด ปวส. 1/14 รหัส qro2jpq
 • วิชาหลักการตลาด ปวส. 1/13 รหัส cdcit42
aj_Awauw

อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท

คาบที่ 6 วิชาพิมพ์ไทย ปวช.1/4 12.40-13.30 น. รหัส Classroom = z3xqxin

คาบที่ 1-2 วิชาพิมพ์ไทย ปวช.1/8 08.30-10.10 น. รหัส Classroom = pklrrak

คาบที่ 6 วิชาพิมพ์ไทย ปวช.1/6 12.40-13.30 น. รหัส Classroom = xceqban

คาบที่ 1-2 วิชาพิมพ์ไทย ปวช.1/4 08.30-10.10 น. รหัส Classroom = z3xqxin
คาบที่ 4 วิชาพิมพ์ไทย ปวช.1/8 11.00-11.50 น. รหัส Classroom = pklrrak

คาบที่ 1-2 วิชาพิมพ์ไทย ปวช.1/6 08.30-10.10 น. รหัส Classroom = xceqban

ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกเรียนนี้

aj_tong

อาจารย์ปิติพร ตัญจรูญ

คาบที่ 1 วิชา ความปลอดภัยในโรงเเรม 2/8 08.30-09.20 รหัส classroom = vhpywu3
คาบที่ 4 วิชา ความปลอดภัยในโรงเเรม 2/7 11.00-11.50 รหัส classroom = nqyrolk

คาบที่ 1-2 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/5 8.30-10.10 รหัส classroom = 6gkbznm
คาบที่ 4-5 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/7 9.20-10.10 รหัส classroom = yaz4ipa

คาบที่ 5 วิชา ความปลอดภัยในโรงเเรม 2/7 11.50-12.40 รหัส classroom = nqyrolk

คาบที่ 1 วิชาความปลอดภัยในโรงเเรม 2/808.30- 09.20 รหัส classroom = vhpywu3

ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกเรียนนี้

aj_nat

อาจารย์ณัฐชาต คุณารักษ์วงศ์

คาบที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/5 08:30 – 09:20 รหัส Classroom = cm4anlx
คาบที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/3 09:20 – 10:10 รหัส Classroom = 3xqpcrf
คาบที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/4 10:10 – 11:00 รหัส Classroom = 6i7n34q
คาบที่ 4 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปวช.1/7 11:00 – 11:50 รหัส Classroom = easecfv
คาบที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/8 12:40 – 13:30 รหัส Classroom = xczq67x

คาบที่ 1 – 2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/1 08:30 – 10:10 รหัส Classroom = zwksnrd
คาบที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/3 10:10 – 11:00 รหัส Classroom = 3xqpcrf
คาบที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/8 12:40 – 13:30 รหัส Classroom = aa6bf74

คาบที่ 1 – 2 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/8 08:30 – 10:10 รหัส Classroom = aa6bf74
คาบที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/5 10:10 – 11:00 รหัส Classroom = cm4anlx
คาบที่ 5 – 6 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/6 10:10 – 11:00 รหัส Classroom = 3ipx4hp

คาบที่ 1 – 2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/7 08:30 – 10:10 รหัส Classroom = ybbftyh
คาบที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/2 11:50 – 12:40 รหัส Classroom = 3mn4spm

คาบที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/8 08:30 – 09:20 รหัส Classroom = xczq67x
คาบที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/2 09:20 – 10:10 รหัส Classroom = 3mn4spm
คาบที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ปวช.3/4 10:10 – 11:00 รหัส Classroom = 6i7n34q
คาบที่ 4 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปวช.1/7 11:00 – 11:50 รหัส Classroom = easecfv

 • คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  ปวส.1/18 ก. รหัส 7vi5syg
  ปวส.1/19 ก. รหัส v4ibpph
  ปวส. 1/20 ก. รหัส bzaezrw

อาจารย์พรภวิษย์ กะการดี

คาบที่ 1-2 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปวช.2/1 08.30-10.10 รหัส Classroom = s6cdq2h
คาบที่ 4-5 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปวช. 2/4 11.00-12.40 รหัส Classroom = avepngv
คาบที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/3 12.40-13.30 รหัส Classroom = gbzl2mt

คาบที่ 1-2 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปวช.2/2 08.30-10.10 รหัส Classroom = ydfozvu
คาบที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/2 10.10-11.00 รหัส Classroom = mqwf6os
คาบที่ 4-5 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปวช. 2/3 11.00-12.40 รหัส Classroom = 6ujdjzv

คาบที่ 1-2 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/3 08.30-10.10 รหัส Classroom = gbzl2mt
คาบที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/1 10.10-11.00 รหัส Classroom = ockjdre
คาบที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/1 11.50-12.40 รหัส Classroom = ockjdre

คาบที่ 1-2 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/2 08.30-10.10 รหัส Classroom = mqwf6os
คาบที่ 4 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปวช. 2/5 11.00-11.50 รหัส Classroom = 47rjowr

คาบที่ 1-2 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปวช.2/6 08.30-10.10 รหัส Classroom = f26p4qj
คาบที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/1 10.10-11.00 รหัส Classroom = ockjdre
คาบที่ 4 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปวช. 2/5 11.00-11.50 รหัส Classroom = 47rjowr

 • คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
  ปวส.2/14 รหัส nriieyp
  ปวส.2/15 รหัส bkiavwz
  ปวส.2/16 รหัส 2jzanjs

อาจารย์ชลวิต คำเลิศ

คาบที่ 1 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/7 08.30-09.20 รหัส Classroom = ok7vx3r
คาบที่ 2-3,5 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/5 09.20-11.00,11.50-12.40 รหัส Classroom = rxkrm5a

คาบที่ 1 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/7 08.30-09.20 รหัส Classroom = ok7vx3r
คาบที่ 2 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/5 09.20-10.10 รหัส Classroom = hwbhx3d
คาบที่ 3 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/4 10.10-11.00 รหัส Classroom = kgfyeop
คาบที่ 4-5 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/4 11.00-12.40 รหัส Classroom = qanzrt3

คาบที่ 1-2 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/8 08.30-10.10 รหัส Classroom = 6rzeqpv
คาบที่ 4 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/9 11.00-11.50 รหัส Classroom = 5dd2ngp
คาบที่ 5 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/7 11.50-12.40 รหัส Classroom = fmsmlwx

คาบที่ 1-2 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/6 08.30-10.10 รหัส Classroom = eiqncni
คาบที่ 4 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/9 11.00-11.50 รหัส Classroom = 5dd2ngp
คาบที่ 5-6 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/7 11.50-13.30 รหัส Classroom = fmsmlwx

คาบที่ 1-2 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/4 08.30-10.10 รหัส Classroom = kgfyeop
คาบที่ 3 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.3/6 10.10-11.00 รหัส Classroom = eiqncni
คาบที่ 4 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/5 11.00-11.50 รหัส Classroom = hwbhx3d

ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกเรียนนี้

อาจารย์วัชระ ปัทมานุช

คาบที่1และคาบที่2 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/1 08.30-10.10 รหัส Classroom = 35fit4u
คาบที่3 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/2 10.10-11.00 รหัส Classroom = ixshv5t
คาบที่5 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/2 11.50-12.40 รหัส Classroom = ixshv5t
คาบที่6และคาบที่7 วิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว 2/9 12.40-14.40 รหัส Classroom = kd5kmfg

คาบที่1และคาบที่2 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/5 08.30-10.10 รหัส Classroom = rfpslbs
คาบที่3 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/8 10.10-11.00 รหัส Classroom = 63wxlyb
คาบที่5 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/8 11.50-12.40 รหัส Classroom = 63wxlyb
คาบที่6และคาบที่7 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/7 12.40-14.40 รหัส Classroom = xok254a

คาบที่1และคาบที่2 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/5 08.30-10.10 รหัส Classroom = rfpslbs
คาบที่3 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/8 10.10-11.00 รหัส Classroom = kk2vhtd
คาบที่5 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/8 11.50-12.40 รหัส Classroom = kk2vhtd

คาบที่5และคาบที่6 วิชาธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 3/8 11.50-13.30 รหัส Classroom = zfbxmgf

คาบที่ 1 และคาบที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 3/3 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = bq4lxvg
คาบที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว 1 2/9 11.00 – 11.50 รหัส Classroom = kd5kmfg

 • วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
  ปวส.1/16 รหัส urwcxr5
  ปวส.1/17 รหัส 7zouzno
aj_pop

อาจารย์วีรฉัตร เจริญวัย

คาบที่ 1 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปวช 1/9 8.30-9.20 รหัส classroom = dksvbuo
คาบที่ 2 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/9 9.20-10.10 รหัส classroom = mr7a3wf
คาบที่ 4 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/9 11.00-11.50 รหัส classroom = mr7a3wf
คาบที่ 5-6 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/2 11.50-13.30 รหัส classroom = nvqt7vq

คาบที่ 1-2 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/8 8.30-10.10 รหัส classroom = 4lvdb5z
คาบที่ 4-5 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/4 11.00-12.40 รหัส classroom = tb5bndf
คาบที่ 6 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปวช 1/5 12.40-13.30 รหัส classroom = zzf3epu

คาบที่ 1-2 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/5 8.30-10.10 รหัส classroom = 6gkbznm
คาบที่ 4-5 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/7 9.20-10.10 รหัส classroom = yaz4ipa

คาบที่ 1-2 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/3 8.30-10.10 รหัส classroom = dhftocc
คาบที่ 4 วิชาการอ่านสื่สิ่งงพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/6 11.00-11.50 รหัส classroom = qjyfqf4
คาบที่ 5-6 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/1 11.50-13.30 รหัส classroom = 5fubqq5

คาบที่ 1 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปวช 1/5 8.30-9.20 รหัส classroom = zzf3epu
คาบที่ 2 วิชาอาชีวอนามัยและความปลลอดภัย ปวช 1/9 9.20-10.10 รหัส classroom = dksvbuo
คาบที่ 4 วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ปวช 2/6 11.00-11.50 รหัส classroom = qjyfqf4

 • ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
  ปวส 2/14 รหัส pynlgif
  ปวส 2/15 รหัส pux5tsk
  ปวส 2/16 รหัส gc3wvs7

 

aj_noona

อาจารย์วันทนา บุญเฟรือง

คาบที่1 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช.1/4 08:30 – 09:20 รหัส Classroom = v7qvd7v
คาบที่ 2 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช.1/5 09:20 – 10:10 รหัส Classroom = ulq3ir5
คาบที่ 4 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช.1/8 11:00 – 11:50 รหัส Classroom = 2kpotbf
คาบที่ 5 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช. 1/9 11:50 – 12:40 รหัส Classroom = io6wtym
คาบที่ 6-7 วิชา พัฒนาสุขภาพ ปวส.1/2 12:40 – 14:20 รหัส Classroom = dosa6vt

คาบที่ 1 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช.1/6 08:30 – 09:20 รหัส Classroom = kqbvfsc
คาบที่ 2 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/2 09:20 – 10:10 รหัส Classroom = glgkigo
คาบที่ 3 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช.1/3 11:50 – 12:40 รหัส Classroom = azoutva

คาบที่1 วิชาทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/1 08:30 – 10:10 รหัส Classroom = 4kldm7t
คาบที่ 5 วิชาทักษะชีวิและสังคม ปวช.1/2 11:50 – 12:40 รหัส Classroom = glgkigo
คาบที่ 7 วิชาการพัฒนาสุขภาพ ปวส.1/3 13:30 – 14:20 รหัส Classroom = vnoslrv

คาบที่ 1 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช.1/2 08:30 – 09:20 รหัส Classroom = j3qrggm
คาบที่ 2 วิชาการพัฒนาสุขภาพ ปวส.1/3 09:20 – 10:10 รหัส Classroom = vnoslrv
คาบที่ 4 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช.1/1 11:00 – 11:50 รหัส Classroom = uerctc7
คาบที่ 5-6 วิชา พัฒนาสุขภาพ ปวส.1/1 11:50 – 13:30 รหัส Classroom =hshooxp

คาบที่ 1 วิชา ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ปวช.1/7 08:30 – 09:20 รหัส Classroom = dfdeqcw
คาบที่ 2 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/3 09:20 – 10:10 รหัส Classroom = xtboiry
คาบที่ 4 วิชา ทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/3 11:00 – 11:50 รหัส Classroom = xtboiry

 • วิชาพัฒนาสุขภาพฯ
  ปวส.1/10 รหัส 6yirzjm
  ปวส.1/11 รหัส tbj24rk
  ปวส.1/12 รหัส 5ildl24
aj_A

อาจารย์อรรัมภา กล้าหาญ

คาบที่ 1-2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/8 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = pmk2edj
คาบที่ 3 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส.1/3 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = d7o7cuh
คาบที่ 5 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส.1/3 11.50 – 12.40 รหัส Classroom = d7o7cuh

คาบที่ 2-3 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส.1/2 09.20 – 11.00 รหัส Classroom = pbr7kjn
คาบที่ 4 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/6 11.00 – 11.50 รหัส Classroom = fnwaq3l
คาบที่ 5 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส.1/3 11.50 – 12.40 รหัส Classroom = d7o7cuh

คาบที่ 1 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/6 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = fnwaq3l
คาบที่ 4-5 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/3 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = jpm5zdw
คาบที่ 6-7 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส.1/1 12.40 – 14.20 รหัส Classroom = vmj75qg

คาบที่ 1-2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/7 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = xy4oz4y
คาบที่ 3 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส.1/1 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = vmj75qg
คาบที่ 4-5 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/2 12.40 – 14.20 รหัส Classroom = 7j6vqee

คาบที่ 1-2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/1 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = 66u6ymn
คาบที่ 3 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ปวส.1/2 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = pbr7kjn

 • ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
  ปวส.1/5 รหัส  3s2jpvg
  ปวส.1/8 รหัส  lshztnx
  ปวส.1/9 รหัส  ox7cckw
aj_namo

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ทัพพลี

คาบ 1-2 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปวส.2/1 8.30-10.10 รหัส Classroom = jkl35vg
คาบ 5 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปวส.2/2 11.50-12.40 รหัส Classroom = xhmiq7x
คาบ 6 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปวส.1/1 12.40-13.30 รหัส Classroom = w4j2lv4

คาบ 1-2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปวส.1/3 8.30-10.10 รหัส Classroom = t6s722f
คาบ 3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปวส.2/1 10.10-11.00 รหัส Classroom = jkl35vg
คาบ 5-6 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปวส.2/3 11.50-13.30 รหัส Classroom = kecgiue
คาบ 7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปวส.1/1 13.30-14.20 รหัส Classroom = w4j2lv4

คาบ 2 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปวส.2/2 9.20-10.10 รหัส Classroom = xhmiq7x
คาบ 3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปวส.2/3 10.10-11.00 รหัส Classroom = kecgiue
คาบ 5 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปวส.1/2 11.50-12.40 รหัส Classroom = ohbb6gn

Tคาบ 1-2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม ปวช.2/8 8.30-10.10 รหัส Classroom r2mkfqk
คาบ 3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปวส.1/3 10.10-11.00 รหัส Classroom = t6s722f
คาบ 5-6 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปวส.1/2 11.50-13.30 รหัส Classroom = ohbb6gn

คาบ 1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปวส.1/1 8.30-9.20 รหัส Classroom = w4j2lv4
คาบ 2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม ปวช.2/7 9.20-10.10 รหัส Classroom 6yudxcv
คาบ 3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปวส.2/2 10.10-11.00 รหัส Classroom = xhmiq7x
คาบ 4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม ปวช.2/7 11.00-11.50 รหัส Classroom 6yudxcv

 • การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
  ปวส.1/21 ก. รหัส b4vczis
  ปวส.1/22 ก. รหัส w3iw2jo

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

นรากรณ์ ผัดชี

อาจารย์นรากรณ์ ผัดชี

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช.3/4 เวลา 08.30 – 10.10 น. รหัส Classroom = vz23huh
โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช.3/5 เวลา 12.40 – 13.30 น. รหัส Classroom = tvekyeu

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช.3/4 เวลา 08.30 – 10.10 น. รหัส Classroom = vz23huh
โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช.3/3 เวลา 11.50 – 13.30 น. รหัส Classroom = nogg6jr

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช.3/5 เวลา 08.30 – 10.10 น รหัส Classroom = tvekyeu
การออกแบบสื่อดิจิทัล ปวส.2/3 เวลา 11.50 – 14.20 น รหัส Classroom = xwcg6ne

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช.3/3 เวลา 10.10 – 11.00 น รหัส Classroom = nogg6jr
โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช.3/3 เวลา 11.50 – 12.40 น รหัส Classroom = nogg6jr

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช.3/5 เวลา 09.20 – 10.10 น รหัส Classroom = tvekyeu

 • ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  ปวส.2/10-2/11  รหัสห้องเรียน =  6wje4u2
  ปวส.2/12  รหัสห้องเรียน =  twr6cye
  ปวส.2/13  รหัสห้องเรียน =   hqk4ga3
aj_james

อาจารย์พีรณัท เกษทองมา

09.20 – 10.10 วิชาหลักการคิดเชิงออกแบบ ปวส.1/3 รหัส Classroom = enfqcxx
10.10 – 11.50 โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3/3 รหัส Classroom = drxduqz
12.40 – 14.20 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ ปวส.2/3 รหัส Classroom = 4tcg4lx

08.30 – 10.10 โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3/3 รหัส Classroom = drxduqz
10.10 –  11.50 โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3/5 รหัส Classroom = 7ytcccx
13.30 – 15.10 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ ปวส.2/3 รหัส Classroom = 4tcg4lx

08.30 – 10.10 โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3/4 รหัส Classroom = ughtkx5
10.10 – 11.50 วิชาหลักการคิดเชิงออกแบบ ปวส.1/3 รหัส Classroom = enfqcxx

08.30 – 10.10 โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3/4 รหัส Classroom = ughtkx5
10.10 – 11.50 โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3/5 รหัส Classroom = 7ytcccx

08.30 – 11.00 โครงงาน ปวส.2/3 รหัส Classroom = xzxlqm7

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ปวส.2/10-2/11 รหัสห้องเรียน = 5fewesf
  ปวส.2/12 รหัสห้องเรียน = spk4kds
  ปวส.2/13 รหัสห้องเรียน = uk4nacb
aj_Frien

อาจารย์สิรภัทร บุญเพียร

วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานแม่บ้าน ปวช.2/7 8.30-10.10 รหัส Classroom = xaq36dc
วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานแม่บ้าน ปวช.2/8 11.00-12.40 รหัส Classroom = m46otwv (ตัวโอ)

วิชา โปรแกรมนำเสนอ ปวช.2/9 8.30-10.10 รหัส Classroom = fmkizts
วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปวส.1/3 10.10-11.00 รหัส Classroom = 5fnj762
วิชา โปรแกรมนำเสนอ ปวช.2/7 11.00-12.40 รหัส Classroom =mqz7ji3

วิชา โปรแกรมนำเสนอ ปวช.2/9 8.30-9.20 รหัส Classroom = fmkizts
วิชา โปรแกรมนำเสนอ ปวช.2/7 9.20-10.10 รหัส Classroom =mqz7ji3
วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ ปวช.2/5 11.00-12.40 รหัส Classroom = 7sn4fjy

วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ ปวช.2/6 8.30-10.10 รหัส Classroom = qjpkpip
วิชา โปรแกรมนำเสนอ ปวช.2/8 11.00-12.40 รหัส Classroom = nmvxu63
วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปวส.1/3 12.40-13.30 รหัส Classroom = 5fnj762

วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ ปวช.2/4 8.30-10.10 รหัส Classroom = h7cwdgr
วิชา โปรแกรมนำเสนอ ปวช.2/8 11.00-11.50 รหัส Classroom = nmvxu63

 • หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  ปวส.1/14 รหัสห้องเรียน = xw2s2zb
  ปวส.1/15 รหัสห้องเรียน = s5urkro
 • การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
  ปวส.2/19 คกN. รหัสห้องเรียน = dvf6hpv

อาจารย์รุ่งทิวา คนยืน

คาบที่ 1-2 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2/4 08.30-10.10 รหัส 5haaa72
คาบที่ 4-5 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/6 11.00-12.40 รหัส iuiymon
คาบที่ 6 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 1/8 12.40-13.30 รหัส l5weoc7

คาบที่ 1-2 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2/5 08.30-10.10 รหัส pilnpwn
คาบที่ 4-5 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/7 11.00-12.40 รหัส s26miqk
คาบที่ 6 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 1/9 12.40-13-30 รหัส 3l62dlu

คาบที่ 1-2 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1/4 08.30-10.10 รหัส pz466dw
คาบที่ 4-5 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/8 11.00-12.40 รหัส l5weoc7
คาบที่ 6 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 1/7 12.40-13.30 รหัส s26miqk

คาบที่ 1-2 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1/5 08.30-10.10 รหัส 43byrxt
วคาบที่ 4 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/6 11.00-11.50 รหัส iuiymon
คาบที่ 5-6 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 1/9 12.40-13.30 รหัส 3l62dlu

คาบที่ 1 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1/4 08.30-09-20 รหัส 3l62dlu
คาบที่ 2 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/5 09.20-10.10 รหัส 43byrxt

 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1/4 รหัสห้องเรียน = 24eyurm
  ปวส.1/5 รหัสห้องเรียน = h7n2xfe
aj_Nut

อาจารย์นัดทิวากรณ์ ครบอยู่

คาบที่ 1 วิชา การสร้างเว็บไซต์ ช. 3/3 08.30 – 09.20. รหัส Classroom = gjlbqkb
คาบที่ 2 วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ช. 1/1 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = lq6fmhp
คาบที่ 4-5 วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ช. 1/3 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = nkgowgo
คาบที่ 6-7 วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ส. 1/3 12.40 – 14.20 รหัส Classroom = a5va7wa

คาบที่ 1-2 วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ช. 1/1 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = lq6fmhp
คาบที่ 5-6 วิชา การสร้างเว็บไซต์ ช. 3/4 11.50 – 13.30 รหัส Classroom = bkdund7

คาบที่ 1-2 วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ช. 1/2 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = 2o6q7cu
คาบที่ 5-6 วิชา การสร้างเว็บไซต์ ช. 3/5 11.50 – 13.30 รหัส Classroom = 3nm4pkc

คาบที่ 1-2 วิชา การสร้างเว็บไซต์ ช. 3/3 08.30 – 01.10 รหัส Classroom = gjlbqkb
คาบที่ 4 วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ช. 1/3 11.00 – 11.50 รหัส Classroom = nkgowgo
คาบที่ 5 วิชา การสร้างเว็บไซต์ ช. 3/4 11.50 – 12.40 รหัส Classroom = bkdund7

คาบที่ 1 วิชา การสร้างเว็บไซต์ ช. 3/5 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = 3nm4pkc
คาบที่ 2-3 วิชา พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ส. 1/3 09.20 – 11.00 รหัส Classroom = a5va7wa
คาบที่ 4 วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ช. 1/2 11.00 – 11.50 รหัส Classroom = 2o6q7cu

 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1/6 รหัสห้องเรียน = kipzfko
  ปวส.1/7 รหัสห้องเรียน = i2bbo56
 • พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
  ปวส. 1/21ก. รหัสห้องเรียน = ztkits
aj_Flame

อาจารย์วรากรณ์ ทองมี

คาบที่ 1-2 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2/5 เวลา 08.30-10.10 รหัส Classroom = nzsj7hd
คาบที่ 4 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2/6 เวลา 11.00-11.50 รหัส Classroom = rcn4gmk
คาบที่ 5-6 โปรแกรมตารางงาน 2/3 เวลา 11.50-13.30 รหัส Classroom = ont6wsi

คาบที่ 1-2 โปรแกรมตารางงาน 2/4 เวลา 08.30-10.10 รหัส Classroom = okw7wpx
คาบที่ 4-5 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2/6 เวลา 11.00-12.40 รหัส Classroom = rcn4gmk
คาบที่ 6-7 โปรแกรมตารางงาน 2/1 เวลา 12.40-14.20 รหัส Classroom = xri3vuq

คาบที่ 1-2 อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 2/6 เวลา 08.30-10.10 รหัส Classroom = s6wv4qf
คาบที่ 4-5 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2/4 เวลา 11.00-12.40 รหัส Classroom = 27t65on
คาบที่ 6 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2/5 เวลา 12.40-14.20 รหัส Classroom = nzsj7hd

คาบที่ 1-2 โครงงาน 3/5 เวลา 08.30-10.10 รหัส Classroom = cbgcyjg
คาบที่ 4 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2/4 เวลา 11.00-11.50 รหัส Classroom = 27t65on

คาบที่ 1-2 โปรแกรมตารางงาน 2/2 เวลา 08.30-10.10 รหัส Classroom = thqk2vg
คาบที่ 1-2 โครงงาน 3/5 เวลา 10.10-11.00 รหัส Classroom = cbgcyjg

 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1/8 รหัสห้องเรียน = q3owpri
  ปวส.1/9 รหัสห้องเรียน = q773o3z
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  ปวส.1/22 จกN. รหัสห้องเรียน = 6g3qpni

อาจารย์สุรศักดิ์ จีนแฉ่ง

คาบที่ 1 – 2 วิชา โปรแกรมตารางงาน ช.2/6 08.30 – 10.10 น. รหัส = kzraqb2
คาบที่ 3 วิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส.2/3 10.10 – 11.00 น. รหัส = vofzapb
คาบที่ 5 – 6 วิชา โครงงาน ช.3/4 11.50 – 13.30 น. รหัส = 24balmy

คาบที่ 1 – 2 วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ช.2/6 08.30 – 10.10 น. รหัส = dsggxfh
คาบที่ 4 วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ช.2/5 11.00-11.50 น. รหัส = dsggxfh

คาบที่ 1 – 2 วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ช.2/4 08.30 – 10.10 น. รหัส = eaf3mp4
คาบที่ 3 วิชา โครงงาน ช.3/3 10.10 – 11.00 น. รหัส = 7mkw2rl
คาบที่ 4 วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ช.2/6 11.00-11.50 น. รหัส = dsggxfh
คาบที่ 5 วิชา โครงงาน ช.3/3 11.50-12.40 น. รหัส = 7mkw2rl

คาบที่ 1 – 2 วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ช.2/5 08.30 – 10.10 น. รหัส = fqt37if
คาบที่ 3 วิชา โครงงาน ช.3/4 10.10 – 11.00 น. รหัส = 24balmy
คาบที่ 6 – 7 วิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส.2/3 12.40 – 14.20 น. รหัส = vofzapb

คาบที่ 1 – 2 วิชา โปรแกรมตารางงาน ช.2/5 08.30 – 10.10 น. รหัส = shotozz
คาบที่ 3 วิชา โครงงาน ช.3/3 10.10 – 11.00 น. รหัส = 7mkw2rl
คาบที่ 4 วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ช.2/4 11.00-11.50 น. รหัส = eaf3mp4
คาบที่ 5 – 6 วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 11.50 – 13.30 น.

 • งานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ
  ปวส.1/12 รหัสห้องเรียน = zycffut
  ปวส.1/13 รหัสห้องเรียน = e67i5bl
 • ระบบจัดการฐานข้อมูล
  ปวส.2/19 คกN. รหัสห้องเรียน = idiw5yo
aj_Nuttawut

อาจารย์ณัฐวุฒิ ฟังเร็ว

 • งานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ
  ปวส.1/10 รหัสห้องเรียน = i3xojh7
  ปวส.1/11 รหัสห้องเรียน = zujn5xw
 • โครงงาน
  ปวส.2/19 คกN รหัสห้องเรียน = wkt5el3

อาจารย์แผนกการบัญชี และ การตลาด โลจิสติกส์

aj_bee

อาจารย์สมโภช สุขประเสริฐ

คาบที่ 3 วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 ปวส.1/1 10.10-11.00 รหัส Classroom = igoggek
คาบที่ 5 และ 6 วิชา การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปวช. 2/1 11.50-13.30 รหัส Classroom = vxbmtus

คาบที่ 2 และ 3 วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 ปวส.1/1 09.20 -11.00 รหัส Classroom = igoggek
คาบที่ 5 และ 6 วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.2/1 11.50 -13.30 รหัส Classroom = 4crvmb4

คาบที่ 2 วิชา โครงงาน ปวช.3/1 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = grp57ld
คาบที่ 5 วิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 ปวส.1/1 11.50 – 12.40 รหัส Classroom = igoggek

คาบที่ 1 และ 2 วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.2/1 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = 4crvmb4
คาบที่ 3 วิชา โครงงาน ปวช.3/1 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = grp57ld
คาบที่ 4 วิชา การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปวช. 2/1 11.00-11.50 รหัส Classroom = vxbmtus

คาบที่ 1 วิชา การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปวช. 2/1 08.30 -09.20 รหัส Classroom = vxbmtus
คาบที่ 2 วิชา โครงงาน ปวช.3/1 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = grp57ld

 • การบัญชีเพื่อการจัดการ ปวส.2/17ก รหัส 5u2nqre
 • การสอบบัญชี ปวส.2/4 รหัส h34i6ui
 • การสอบบัญชี ปวส.2/5 รหัส u53fh7z
aj_Mauy

อาจารย์สุวรรณา ลีดาสวัสดิ์

คาบที่ 1 และ 2 วิชา บัญชีการเงิน ส.1/1 08.30 – 10.10 รหัส classroom = 6kkbxcg
คาบที่ 3 วิชา การบัญชีชั้นสูง ส.2/1 10.10 – 11.00 รหัส classroom = p5bl77a
คาบที่ 5 และ 6 วิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 3/1 11.50 – 13.30 รหัส classroom= 5bmithz

คาบที่ 1 และ 2 วิชา บัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า2/1 08.30 – 10.10 รหัส classroom = ufn77ui
คาบที่ 3 วิชา การบัญชีสหกรณ์3/1 10.10 – 11.00 รหัส classroom = zwilkox
คาบที่ 5 และ 6 วิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ3/1 11.50 – 13.30รหัส classroom = 5bmithz

คาบที่ 1 และ 2 วิชา บัญชีตั๋วเงิน2/1 08.30 – 10.10 รหัส classroom = oukecbv
คาบที่ 3 วิชา การบัญชีการเงิน ส.1/1 10.10 – 11.00 รหัส classroom = 6kkbxcg
คาบที่ 4 และ 5 วิชา การบัญชีชั้นสูง1 ส.2/1 11.00 – 12.40 รหัส classroom = p5bl77a

คาบที่ 1 และ 2 วิชา บัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า2/1 08.30 – 10.10 รหัส classroom = ufn77ui
คาบที่ 3 วิชา การบัญชีชั้นสูง1 ส.2/1 10.10 – 11.00 รหัส classroom = p5bl77a
คาบที่ 5 วิชา การบัญชีสหกรณ์3/1 11.50 – 12.40 รหัส classroom = zwilkox

คาบที่ 1 วิชา การบัญชีสหกรณ์3/1 08.30 – 09.20 รหัส classroom = zwilkox
คาบที่ 2 และ 4 วิชา บัญชีตั๋วเงิน2/1 09.20 – 10.10 , 11.00-11.50 รหัส classroom = oukecbv

 • วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ปวส.1/4 รหัส 2jaz57n
 • วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ปวส.1/5 รหัส agjomz2
 • วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ปวส. 1/6 รหัส uhc7fnm

อาจารย์นัฐวุฒิ ยิ้มวดี

คาบที่ 3 วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ช.3/1)10.10 – 11.00 น. รหัส Classroom = xnn3oug
คาบที่ 5 วิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน (ส.2/1) 11.50 – 12.40 น. รหัส Classroom = sxqaerb
คาบที่ 6 วิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน (ส.2/1) 12.40 – 13.30 น. รหัส Classroom = sxqaerb

คาบที่ 4 วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (ช.2/1) 11.00 – 11.50 น. รหัส Classroom = nytr5yt
คาบที่ 5 วิชา การบัญชีต้นทุน 1 (ส.1/1) 11.50 – 12.40 น. รหัส Classroom = 4d3bkyb
คาบที่ 6 วิชา การบัญชีต้นทุน 1 (ส.1/1) 12.40 – 13.30 น. รหัส Classroom = 4d3bkyb

คาบที่ 1 วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ช.3/1) 08.30 – 09.20 น. รหัส Classroom = xnn3oug
คาบที่ 2 วิชา โครงงาน (ส.2/1) 09.20 – 10.10 น. รหัส Classroom = sn232wf
คาบที่ 4 วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (ช.2/1) 11.00 – 11.50 น. รหัส Classroom = nytr5yt
คาบที่ 5 วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน (ช.2/1) 11.50 – 12.40 น. รหัส Classroom = nytr5yt

คาบที่ 1 วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ช.3/1) 08.30 – 09.20 น. รหัส Classroom = xnn3oug
คาบที่ 2 วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ช.3/1) 09.20 – 10.10 น. รหัส Classroom = xnn3oug
คาบที่ 5 วิชา การควบคุมและตรวจสอบภายใน (ส.2/1) 11.50 – 12.40 น. รหัส Classroom = sxqaerb
คาบที่ 7 วิชา การบัญชีต้นทุน 1 (ส.1/1) 13.30 – 14.20 น. รหัส Classroom = 4d3bkyb
คาบที่ 8 วิชา การบัญชีต้นทุน 1 (ส.1/1) 14.20 – 15.10 น. รหัส Classroom = 4d3bkyb

คาบที่ 1 วิชา โครงงาน (ส.2/1) 08.30 – 09.20 น. รหัส Classroom = sn232wf
คาบที่ 2 วิชา โครงงาน (ส.2/1) 09.20 – 10.10 น. รหัส Classroom = sn232wf

 • วิชาการภาษีอากร ปวส. 2/18 ก รหัส e3dpkmu
 • วิชาการภาษีอากร ปวส. 2/19 ก รหัส bviwhka
 • วิชาโครงงาน ปวส. 2/4 รหัส wypstqa
 • วิชาโครงงาน ปวส.2/5 รหัส 4wrdzbz

อาจารย์กษิด์เดช นาคประวิต

คาบที่ 1 วิชาการตลาดเบื้องต้น ปวช.2/3 08.30-09.20 รหัส Classroom = l5nzsla
คาบที่ 2 วิชาการตลาดเบื้องต้น ปวช. 2/2 09.20-10.10 รหัส Classroom = cxtbrwy
คาบที่ 4-5 วิชากฎหมายพาณิชย์ ปวช. 2/5 11.00-12.40 รหัส Classroom = wjj7jsh

คาบที่ 1-2 วิชาการโฆษณาเเละการส่งเสริมการขาย ปวช. 3/2 08.30-10.10 รหัส Classroom = qjvcond
คาบที่ 5-6 วิชาการจัดการขาย ปวส. 1/2 11.50-13.30 รหัส Classroom = sd2deho

คาบที่ 2 วิชาการตลาดเบื้องต้น ปวช.2/3 09.20-10.10 รหัส Classroom = l5nzsla
คาบที่ 3 วิชาการโฆษณาเเละการส่งเสริมการขาย ปวช. 3/2 10.10-11.00 รหัส Classroom = qjvcond
คาบที่ 4 วิชาการตลาดเบื้องต้น ปวช. 2/2 11.00-11.50 รหัส Classroom = cxtbrwy
คาบที่ 5 วิชากฎหมายพาณิชย์ ปวช. 2/6 11.50-12.40 รหัส Classroom = lrg6dde
คาบที่ 6 วิชาการจัดการขาย ปวส. 1/2 12.40-13.30 รหัส Classroom = sd2deho

คาบที่ 1-2 วิชากฎหมายพาณิชย์ ปวช. 2/4 08.30-10.10 รหัส Classroom = zub6otf
คาบที่ 4 วิชาการตลาดเบื้องต้น ปวช.2/3 11.00-11.50 รหัส Classroom = l5nzsla
คาบที่ 5 วิชากฎหมายพาณิชย์ ปวช. 2/6 11.50-12.40 รหัส Classroom = lrg6dde
คาบที่ 7 วิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ปวส. 1/2 13.30-14.20 รหัส Classroom = votkel2

คาบที่ 1-2 วิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ปวส. 1/2 08.30-10.10 รหัส Classroom = votkel2
คาบที่ 4 วิชาการตลาดเบื้องต้น ปวช. 2/2 11.00-11.50 รหัส Classroom = cxtbrwy
คาบ 5-6 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

 • วิชาหลักการตลาด ปวส. 1/16 รหัส nntfldw
 • วิชาหลักการตลาด ปวส. 1/17 รหัส 6knuskl
 • วิชาโครงงาน ปวส.2/8-2/9 รหัส mfbrazc

อาจารย์พีรพงศ์ ศรีษะมุข

คาบที่ 2 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/2 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = kjmnzel
คาบที่ 4-5 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/4 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = bqxvlfr
คาบที่ 6-7 วิชา การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ ปวส.2/2 12.40 – 14.20 รหัส Classroom = uylegxz

คาบที่ 1 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/5 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = iybdmab
คาบที่ 2 วิชา การบรรจุภัณฑ์ ปวช.2/2 09.20-10.10 รหัส Classroom = uas2yhu
คาบที่ 4-5 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/1 11.00 – 14.20 รหัส Classroom = rzqu2sk

คาบที่ 1-2 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/5 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = iybdmab
คาบที่ 4 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/2 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = kjmnzel
คาบที่ 5 วิชา การบรรจุภัณฑ์ ปวช.2/2 09.20-10.10 รหัส Classroom = uas2yhu
คาบที่ 6-7 วิชา การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ ปวส.2/2 12.40 – 14.20 รหัส Classroom = uylegxz

คาบที่ 1 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/1 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = rzqu2sk
คาบที่ 2 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/2 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = kjmnze
คาบที่ 4-5 วิชา การบรรจุภัณฑ์ ปวช.2/2 09.20-10.10 รหัส Classroom = uas2yhu

คาบที่ 1-2 วิชา การบรรจุภัณฑ์ ปวช.2/2 09.20-10.10 รหัส Classroom = uas2yhu
คาบที่ 4 วิชา การขายเบื้องต้น ปวช.1/4 11.00 – 11.50 รหัส Classroom = bqxvlfr

ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกเรียนนี้

อาจารย์พิภัทร์อนันต์ เทพพิทักษ์ 

คาบที่ 1 และ คาบที่ 2 วิชา การพัฒนาบุคคลิกภาพนักขาย ระดับชั้น ปวช.3/2 รหัส = d3gimt6
คาบที่ 3 หลักการตลาด ระดับชั้น ปวส.1/2 รหัส =ir6k5ow
คาบที่ 4 วิชา การหาข้อมูลการตลาด ระดับชั้น ปวช.2/2 รหัส = 63kuozr
คาบที่ี 5 วิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ปวส.1/1 รหัส = 2i2ly6v

คาบที่ 1 วิชา การหาข้อมูลการตลาด ระดับชั้น ปวช.2/3 รหัส = nyf2zkg
คาบที่ 2 และ คาบที่ 3 วิชา กลยุทธ์การตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2 รหัส = hcm7gmu

คาบที่ 2 และ คาบที่ 3 หลักการตลาด ระดับชั้น ปวส.1/2 รหัส =ir6k5ow
คาบที่ 4 และ คาบที่ 5 วิชา การหาข้อมูลการตลาด ระดับชั้น ปวช.2/3 รหัส = nyf2zkg
คาบที่ี 6 วิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ปวส.1/3 รหัส = psbuapb

คาบที่ 1 และ คาบที่ 2 วิชา การหาข้อมูลทางการตลาด ระดับชั้น ปวช.2/2 รหัส = 63kuozr
คาบที่ 3 วิชา การพัฒนาบุคคลิกภาพนักขาย ระดับชั้น ปวช.3/2 รหัส = d3gimt6
คาบที่ี 5 วิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ปวส.1/3 รหัส = psbuapb
คาบที่ 6 และ คาบที่ 7 วิชา กลยุทธ์การตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2 รหัส = hcm7gmu

คาบที่ี 1 วิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ปวส.1/3 รหัส = psbuapb
คาบที่ี 2 และ คาบที่ 3 วิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ปวส.1/1 รหัส = 2i2ly6v

 • การบริหารธุรกิจขนาดย่อม ปวส.1/7 รหัส qocafve
 • เทคนิคการนำเสนอ ปวส.2/6 รหัส isbcfrm
 • เทคนิคการนำเสนอ ปวส.2/7 รหัส nyabxo7

อาจารย์สุทธิพงษ์ แสวงดี

คาบที่ 1 วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ปวช.2/2 8.30-9.20 รหัส Classroom = 4lnr6u3
คาบที่ 2 และ 4 วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ปวช.2/3 9.20-10.10 และ 11.00-11.50 รหัส Classroom = aagb5x6
คาบที่ 5 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/8 11.50-12.40 รหัส Classroom = 4rlarss

คาบที่ 2 และ 4 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/3 9.20-10.10 และ 11.00-11.50 รหัส Classroom = odefpxq
คาบที่ 5 วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ปวช.2/2 11.50-12.40 รหัส Classroom = 4lnr6u3
คาบที่ 6 และ 7 วิชาการตลาดดิจิทัล ปวส.2/2 12.40-13.30 และ 13.30-14.20 รหัส Classroom = iionv7g

คาบที่ 1 วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ปวช.2/3 8.30-9.20 รหัส Classroom = aagb5x6
คาบที่ 2 วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ปวช.2/2 9.20-10.10 รหัส Classroom = 4lnr6u3
คาบที่ 3 วิชาการตลาดดิจิทัล ปวส.2/2 10.10-11.00 รหัส Classroom = iionv7g
คาบที่ 4 และ 5 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/6 11.00-11.50 และ 11.50-12.40 รหัส Classroom = eacer3k

คาบที่ 1 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/8 8.30-9.20 รหัส Classroom = 4rlarss
คาบที่ 2 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/3 9.20-10.10 รหัส Classroom = odefpxq
คาบที่ 3 วิชาการตลาดดิจิทัล ปวส.2/2 10.10-11.00 รหัส Classroom = iionv7g
คาบที่ 4 และ 5 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/7 11.00-11.50 และ 11.50-12.40 รหัส Classroom = qi2qmrv

คาบที่ 1 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/8 8.30-9.20 รหัส Classroom = 4rlarss
คาบที่ 2 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/7 9.20-10.10 รหัส Classroom = qi2qmrv
คาบที่ 4 วิชาการขายเบื้องต้น ปวช.1/6 11.00-11.50 รหัส Classroom = eacer3k
คาบที่ 5 และ 6 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ปวช. 1/8 11.50-12.40 และ 12.40-13.30

 • วิชาการจัดการขนส่ง ปวส.1/10 รหัส 2ejccpa
 • วิชาการจัดการขนส่ง ปวส.1/11 รหัส lb3ur7r
 • วิชาการจัดการขนส่ง ปวส.1/12 รหัส k3xoyh5
 • วิชาการจัดการขนส่ง ปวส.1/13 รหัส ypuixxi

อาจารย์แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม

aj_Nulek

อาจารย์นิศาชล  สำแดง

คาบที่ 1-2 วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ปวช. 3/7 08.30-10.10 รหัส Classroom rson4fb
คาบที่ 3 วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ปวช. 3/6 10.10-11.00 รหัส Classroom p3sbrcg
คาบที่ 5 วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ปวช. 3/6 11.50-12.40 รหัส Classroom p3sbrcg
คาบที่ 6 วิชาวิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปวช.2/7 12.40-13.30 รหัส Classroom g7rrx2e

คาบที่ 1 วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ปวช. 3/7 08.30-09.20 รหัส Classroom rson4fb
คาบที่ 2 วิชาโครงงาน ปวช. 3/7 09.20-10-10 รหัส Classroom lg4fhrm
คาบที่ 5-7 วิชาโครงงาน ปวช. 3/6 11.50-14.20 รหัส Classroom ardt4mj

คาบที่ 1 วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปวช.2/7 08.30-09.20 รหัส Classroom g7rrx2e
คาบที่ 2 วิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการท่องเที่ยว ปวช.2/9 09.20-10.10รหัส Classroom ryuzgfh
คาบที่ 3 วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ปวช. 3/6 10.10-11.00 รหัส Classroom p3sbrcg
คาบที่ 4-5 วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปวช.2/8 11.00-12.40 รหัส Classroom 7eian3i

คาบที่ 1-3 วิชาโครงงาน ปวช. 3/8 08.30-11.00 รหัส Classroom vosuo43
คาบที่ 4-5 วิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการท่องเที่ยว ปวช.2/9 11.00-12.40 รหัส Classroom ryuzgfh

คาบที่ 1-2 วิชาโครงงาน ปวช. 3/7 08.30-10.10 รหัส Classroom lg4fhrm
คาบที่ 5-6 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 11.50-13.30 รหัส Classroom ardt4mj

 • ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
  ปวส.1/10 รหัส k2heekc
  ปวส.1/11 รหัส tyfchig
  ปวส.1/12 รหัส k2heekc

อาจารย์สุชีพ  เมืองลาย

คาบที่ 1-2 วิชาภัตตาคารและจัดเลี้ยงปวช. 3/6 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = oyvl7b6
คาบที่ 3 วิชาเบเกอรี่ปวช. 3/7 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = 3kwtirb
คาบที่ 5-6 วิชาเบเกอรี่ปวช. 3/7 11.50 – 13.30 รหัส Classroom = 3kwtirb

คาบที่ 1-3 วิชาเบเกอรี่ปวช. 3/6 08.30 – 11.00 รหัส Classroom = z5joc2d
คาบที่ 5 วิชาภัตตาคารและจัดเลี้ยงปวช. 3/7 11.50 – 12.40 รหัส Classroom = u3mm7ga

คาบที่ 1 วิชาภัตตาคารและจัดเลี้ยงปวช. 3/7 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = u3mm7ga
คาบที่ 2 วิชาอาหารเพื่อสุขภาพปวช. 1/9 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = e7mgewz
คาบที่ 3 วิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยวปวช. 3/8 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = obzgsto
คาบที่ 5 วิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยวปวช. 3/8 11.50 – 12.40 รหัส Classroom = obzgsto
คาบที่ 7 วิชาเบเกอรี่ปวช. 3/7 13.30 – 14.20 รหัส Classroom = 3kwtirb

คาบที่ 1-2 วิชาอาหารเพื่อสุขภาพปวช. 1/9 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = e7mgewz
คาบที่ 3 วิชาภัตตาคารและจัดเลี้ยงปวช. 3/7 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = u3mm7ga
คาบที่ 6-7 วิชาศิลปกรรมไทยปวช. 2/9 12.40 – 14.20 รหัส Classroom =hn5plfe

คาบที่ 1วิชาภัตตาคารและจัดเลี้ยงปวช. 3/6 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = oyvl7b6
คาบที่ 2 วิชาเบเกอรี่ปวช. 3/6 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = z5joc2d
คาบที่ 3 วิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยวปวช. 3/8 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = obzgsto

ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกเรียนนี้

aj_N2

อาจารย์ภัทรศักดิ์ โยธาวุฒิ

คาบที่ 1-2 วิชา มัคคุเทศก์ ปวช.3/8 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = mj355hl
คาบที่ 5 วิชา การท่องเที่ยวชุมชน ปวช.2/9 11.50-12.40 รหัส Classroom = obiysu5
คาบที่ 6-7 วิชา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปวช.3/6 12.40 – 14.20 รหัส Classroom = cz4pa7d

คาบที่ 1-2 วิชา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปวช.3/8 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = 7vawb4h
คาบที่ 3 วิชา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปวช.3/7 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = wi7whok
คาบที่ 4-5 วิชา การท่องเที่ยวชุมชน ปวช.2/9 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = obiysu5

คาบที่ 1 วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปวช.1/9 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = kzpzmsb
คาบที่ 2-3 วิชา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปวช.3/7 09.20 – 11.00 รหัส Classroom = wi7whok
คาบที่ 4-5 วิชา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปวช.2/9 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = akztilm

คาบที่ 1-2 วิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปวช.2/9 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = etnvmb7
คาบที่ 3 วิชา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปวช.3/6 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = cz4pa7d
คาบที่ 7 วิชา มัคคุเทศก์ ปวช.3/8 13.30 – 14.20 รหัส Classroom = mj355hl

คาบที่ 1 วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปวช.1/9 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = kzpzmsb
คาบที่ 2 วิชา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปวช.3/8 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = 7vawb4h

 • วิชาหลักการตลาด ปวส. 1/12   รหัส wmaajvr
 • วิชาหลักการตลาด ปวส.1/15    รหัส qtxpvcb

อาจารย์สุภาวดี ชากระโทก

คาบที่ 1 วิชา พิมพ์ไทย 1/5 08.30 – 09.20 รหัส Classroom = lrfjf7a
คาบที่ 2 วิชา เสริมภาษาจีน 1 1/9 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = ylebpig
คาบที่ 3 วิชา เสริมภาษาจีน 1 3/8 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = 2ormt6p
คาบที่ 5 วิชา เสริมภาษาจีน 1 3/8 11.50 – 12.40 รหัส Classroom = 2ormt6p

คาบที่ 1-2 วิชา เสริมภาษาจีน 2 2/7 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = u24nxlo
คาบที่ 4-5 วิชา เสริมภาษาจีน 2 2/8 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = r5pdm6w

คาบที่ 1-2 วิชา ธุรกิจโรงแรม 2/8 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = 56s5dzr
คาบที่ 4-5 วิชา พิมพ์ไทย 1/5 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = lrfjf7a
คาบที่ 6 วิชา เสริมภาษาจีน 1 3/7 12.40 – 13.30 รหัส Classroom = soah3ts

คาบที่ 1-2 วิชา ธุรกิจโรงแรม 2/7 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = c4k4wry
คาบที่ 5-6 วิชา เสริมภาษาจีน 1 3/6 11.50 – 13.30 รหัส Classroom = brcfoj6

คาบที่ 1-2 วิชา เสริมภาษาจีน 2 2/9 08.30 – 10.10 รหัส Classroom = q777c4d
คาบที่ 3 วิชา เสริมภาษาจีน 1 3/7 10.10 – 11.00 รหัส Classroom = soah3ts
คาบที่ 4 วิชา เสริมภาษาจีน 1 1/9 11.00 – 11.50 รหัส Classroom = ylebpig

อาจารย์แผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ อื่น ๆ

aj_Nut

อาจารย์ณัฐพล  อาธิสุตะ

คาบที่ 2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/4 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = xhx47sb

คาบที่ 2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.1/4 09.20 – 10.10 รหัส Classroom = xhx47sb

 • ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
  ปวส.1/13 รหัส wwttmdf
aj_Aom

อาจารย์ขวัญฤทัย  หนูรอง

คาบที่ 4 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ช.1/5 11.00 – 11.50 รหัส Classroom = eh3xvn2

คาบที่ 1-2 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ช.1/9 8.30 – 10.10 รหัส Classroom = yplcniv
คาบที่ 5 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ช.1/5 11.50 – 12.40 รหัส Classroom = eh3xvn2

 • การจัดการความรู้ในองค์การ
  ปวส.1/16 รหัส i7v6unz
 • งานสารบรรณ
  ปวส.1/21 ก. รหัส myh6yfu
  ปวส.1/22 ก. รหัส msvkhe7
aj_Saipin

อาจารย์สายพิณ สุกุล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
 • ชีวิตกับสังคมไทย
  ปวส.1/16 รหัส sggxzg6
  ปวส.1/17 รหัส 7bfqudl
aj_Namo

อาจารย์พัฒนเดช คำวัตร์

คาบที่ 1 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/1 08.30-09.20 รหัส Classroom = wqzmgxc
คาบที่ 2 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/6 09.20-10.10 รหัส Classroom = dlqa7co
คาบที่ 4 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/9 11.00-11.50 รหัส Classroom = p7qztok

คาบที่ 1 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/2 08.30-09.20 รหัส Classroom = 3sqyabq
คาบที่ 2 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/7 09.20-10.10 รหัส Classroom = z5h76jx
คาบที่ 4 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/5 11.00-11.50 รหัส Classroom = g6klhm7
คาบที่ 5 วิชาทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/6 11.50-12.40 รหัส Classroom = 5gwsvus

คาบที่ 2 วิชาทักษะชีวิตและสังคม ปวช.1/6 09.20-10.10 รหัส Classroom = 5gwsvus
คาบที่ 4 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/4 11.00-11.50 รหัส Classroom = lo5snrk

คาบที่ 2 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/8 09.20-10.10 รหัส Classroom = 35xdfwg

คาบที่ 1 วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปวช.1/3 08.30-09.20 รหัส Classroom = bhmnhqo

วิชาหลักการตลาด  ปวส.1/5   รหัส fnl2hf6
วิชาหลักการตลาด  ปวส.1/6   รหัส h7dwqno
วิชาหลักการตลาด  ปวส.1/11   รหัส imtngdg

 

aj_ratana

รัตนา ธนสุนทรกูร

 • กฎหมายธุรกิจ
  ปวส.1/18 รหัส pqqwhhk
  ปวส.1/20 ก. รหัส g3iuvzc
aj_AOT

อาจารย์กรวรรณ มาลีหอม

 • วิชาการตลาดดิจิทัล  ปวส.2/6   รหัส  npapfzl
 • วิชาการตลาดดิจิทัล  ปวส.2/7   รหัส  cbt4rfy
 • วิชาการตลาดดิจิทัล  ปวส.2/8   และ 2/9  รหัส sutgiro
aj_ratchanee

อาจารย์รัชนี ศิริสุภา

วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด  ปวส.1/8 รหัส  d5xlurt
วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด  ปวส.1/9 รหัส  r46dvsr

aj_Mod

อาจารย์วริดา แก้วภิรมย์

คาบที่ 4 – 5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/4 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = sgaoz3w

คาบที่ 4 – 5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/8 11.00 – 12.40 รหัส Classroom = a2ptiuc

 • การพัฒนาสุขภาพ
  ปวส 1/3 รหัส nzlntup
  ปวส.1/9 รหัส grmprkk
aj_Nipha

อาจารย์นิภา พงษ์ขวัญ

คาบ1-2โครงงาน​ส.2/2​ 8.30-10.10  รหัส = 263halj
คาบ5​ เทคนิคการนำเสนอ​ 11.50-12.50  รหัส = qto6epr

คาบ5​ โครงงาน​ ช.3/2​ 11.00-12.40  รหัส = f6e2pbd

คาบ1-2​ ศิลปะการขาย​ ช.3/2​  8.30-10.10 Classroom = i66fchu
คาบ5​ โครงงาน​ ช.3/2​ 11.00-12.40 Classroom = f66fchu

คาบ2-3​ เทคนิคนำเสนอ​1/2​ 9.20-11.00  รหัส = qto6epr
คาบ5​ โครงงาน​ส.2/2​ 11.00-12.40  รหัส = 263halj​

คาบ​1​ศิลปะ​การขาย​ 8.30-9.10  รหัส = i66fchu
คาบ​3โครงงาน​ช.3/2​ ​10.10-11.00  รหัส = f6e2pbd​

วิชาการจัดการการขาย ปวส.1/7 รหัส  gvfbo62
วิชาการจัดการการขาย ปวส. 1/8 รหัส  tqtfypg
วิชาการจัดการการขาย ปวส.1/9 รหัส  x3pg4ts

aj_worama

อาจารย์วรมา โพธามิกเกษม

 • การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า   ปวส.1/4   รหัส uwulchk
 • การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า   ปวส.1/5   รหัส 3alkv5j
 • การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า   ปวส.1/6   รหัส dtnhkjy

อาจารย์พิเศษ

พิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์

อาจารย์พิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์

 • วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.2/17ก. รหัส e5yb3wi
 • วิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ปวส.2/4 รหัส nqwkaoh
 • วิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ปวส.2/5 รหัส 5tnk6vs
ฐิติพงศ์

อาจารย์ฐิติพงศ์ ปานบางพงศ์

 • วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด   ปวส. 1/7   รหัส hywcobf
 • วิชาผลิตภัณฑ์และราคา    ปวส. 1/9 ก.  รหัส kyztocn 
39015

อาจารย์นิสสรณ์ บำเพ็ญ

 • การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ปวส.2/14 รหัส blpc5mw
  ปวส.2/15 รหัส 2nr5wlv
  ปวส.2/16 รหัส gcbuzuc
มนต์ธิดา

อาจารย์มนต์ธิดา โพธิ

ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกเรียนนี้

วรนุช

อาจารย์วรนุช นาคประสม

 • การจัดการความรู้ในองค์การ ปวส.1/17 รหัส ny2luyc
 • สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปวส.2/20 ก. รหัส 42scezi
 • กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ปวส.2/20 ก. รหัส d7at3iz
อรวรรณ

อาจารย์อรวรรณ จุฬา

 • วิชาการบัญชีต้นทุน 2       ปวส.2/17ก        รหัส z66eqwt
 • วิชาการบัญชีชั้นกลาง       ปวส.1/18ก       รหัส 4fctkfh
ศิริพันธุ์

อาจารย์ศิริพันธุ์ มัครา

ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกเรียนนี้

ชุติมณฑย์

อาจารย์ชุติมณฑย์ พานแก้ว

 • วิชาการบัญชีต้นทุน 1  ปวส.2/4     รหัส auk7huu
 • วิชาการบัญชีต้นทุน 1  ปวส. 2/5    รหัส ob55pgz
จิรภัตน์

อาจารย์จิรภัตน์ สระทองมอญ

 • วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2/18ก   รหัส qt4g4mt
 • วิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ปวส.1/19 ก   รหัส yv54mdu
aj_piyarat

อาจารย์ปิยะรัตน์ เดชแสง

 • วิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม  ปวส. 1/8 รหัส yqgzzwf
 • วิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม  ปวส.1/9 รหัส 45sxhha
 • วิชาเทคนิคการนำเสนอ   ปวส.2/8 รหัส pmltfhb
 • วิชาเทคนิคการนำเสนอ   ปวส.2/9 รหัส wnirllr
ลัดดาวรรณ

อาจารย์ลัดดาวัลย์ ศิลปศร

ไม่มีรายวิชาสอนในบล็อกนี้

นารีรัตน์

อาจารย์นารีรัตน์ บุญญวงศ์

 • วิชาหลักการจัดการ ปวส.2/20 รหัส 5tt56za
 • วิชาหลักการตลาด ปวส.1/4 รหัส 2rylcig
 • วิชาหลักการตลาด ปวส.1/10 รหัส cj2aq5p