Slide help saha
sahapanich

" ดาวน์โหลดเอกสารขอรับวัคซีน "

แบบสำรวจ/ใบยินยอมฉีดวัคซีน และ แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

Slide help saha
sahapanich

" ดาวน์โหลดเอกสารขอรับวัคซีน "

แบบสำรวจ/ใบยินยอมฉีดวัคซีน และ แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

"ดาวน์โหลดเอกสาร"

แบบสำรวจ/ใบยินยอมฉีดวัคซีน และ แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

แบบสำรวจและใบยินยอมรับวัคซีน

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 1

แบบสำรวจและใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 หรือเที่ยบเท่า
กดดาวนโหลด
5
แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 2

แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
กดดาวนโหลด 2