Slide help saha

" เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท "

เรื่องการรวบรวมเอกสารแนบขอรับเงินช่วยเหลือ 2000 ให้นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด โดยส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทางช่องทางตามที่
ที่ปรึกษาแจ้งไว้

Shadow

"การส่งเอกสารรับเงินช่วยเหลือ 2000 บาท"

รูปแบบการนำส่งเอกสาร ขอรับเงินช่วยเหลือ 2000 บาท ที่จะรวบรวมนำส่งให้ทางต้นสังกัด จะแบ่งรูปแบบออกเป็น 4 รูปแบบ
1. ใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครอง
2. ใช้บัญชีธนาคารของนักศึกษา กรณีอายุไม่ถึง 18 ปี
3. ใช้บัญชีนาคารของนักศึกษา กรณีอายุเกิน 18 ปี
4. ใช้กรณีรับเงินสดที่วิทยาลัยฯ (ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร)